اعضای هیات علمی

محمدرضا سیاهپوش

محمدرضا سیاهپوش

محمدرضا سیاهپوش    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه پور نبی مطالعه فیزیولوژیکی وبیان ژنRAB18 در پاسخ به تنش کم آبی در مرحله گلدهی کلزا کارشناسی ارشد
امانی -شبنم بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومی گندم ایرانی با استفاده از صفات مورفولوژیک و فنولوژیک در شرایط آب و هوایی اهواز کارشناسی ارشد 1393/06/31
مهیار امیدی بررسی اثر گرما بر خصوصیات فیزیولوژیکی و سیتوژنتیکی دانه گرده در چند ژنوتیپ داخلی و بین المللی گندم کارشناسی ارشد 1391/07/25
اکرم اورکی بررسی اثر گرما بر خصوصیات فیزیولوژیکی و سیتوژنتیکی دانه گرده در چند ژنوتیپ جو(Hordeum vulgare L) در شرایط آب و هوایی اهواز کارشناسی ارشد 1393/06/30
محسن براجعه فرد مکان‌یابی جایگاه ژنهای کنترل کننده عملکرد، اجزاء عملکرد و صفات فنولوژیک گندم نان در شرایط بدون تنش و تنش گرمای انتهای فصل اهواز کارشناسی ارشد 1394/11/27
آمنه پاکرایی بررسی تنوع ژنتیکی صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های کلزا در شرایط آب و هوایی اهواز کارشناسی ارشد 1399/06/29
جهانگیری-بهروز تجزیه ژنتیکی و تعیین شاخص های انتخاب تحمل به گرما در ارقام تجاری گندم در شرایط آب و هوایی اهواز کارشناسی ارشد
معصومه حبیبی خصوصیات ریخت شناسی و زمان آزاد سازی دانه گرده گیاهان در فلور اهواز کارشناسی ارشد 1397/07/09
هاجر حردانی بررسی تنوع مورفولوژیک، فنولوژیک و عملکردی توده های بومی ایرانی گندم نان کارشناسی ارشد 1400/04/06
رسمیه حمید بررسی تنوع مورفولوژیکی و مولکولی با استفاده از مارکر RAPDدر ده جمعیت گیاه ماریتیغال (Silybum marianum L.) کارشناسی ارشد 1390/06/28
زینب زارع خفری بررسی فیزیولوژیکی و بیان ژن های BnRAB18 و BnERD10 در پاسخ به تنش کمبود آب در کلزا (Brassica napus L.) کارشناسی ارشد 1395/06/29
احمد سلمان پور دوزسنجی پرتو گاما، ایجاد تنوع ژنتیکی و غربالگری موتانت‌های برتر در نسل M2 در کنجد کارشناسی ارشد 1401/06/29
حسن سلمانیه تجزیه QTL برای جوانه زنی دانه گرده و طول لوله گرده در شرایط نرمال و تنش گرما در گندم کارشناسی ارشد 1393/06/31
بهاره طهماسبی دوز سنجی پرتو گاما به منظور القای موتاسیون در باقلا(Vicia faba) کارشناسی ارشد 1392/12/21
سمیه عباسیان بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط بر محتوای آنتی اکسیدانی آرد کامل ژنوتیپ های گندم کارشناسی ارشد 1391/12/22
اعظم علی پورلباف مقایسه متابولیکی قندها و بررسی کیفیت نانوایی ارقام تجاری گندم نان در شرایط تنش گرما کارشناسی ارشد 1397/11/30
معصومه فیاضی ارزیابی پاسخ لاین‌های کنجد ناشکوفا(. Sesamum indicum L) به فیتوپلاسمای عامل گل سبزی کارشناسی ارشد
معصومه قمر ارزیابی تحمل به شوری درلاین های آنتی سنس ناقل ساکارزدر مرحله ی گیاهچه ای در برنج کارشناسی ارشد 1391/04/04
صادق کلانتر هرمزی همسانه سازی ژن مقاومت به کرم ساقه خوار نیشکر( Sesamia spp) در وکتور بیانی گیاهی و بهینه سازی باززایی گیاه نیشکر جهت انتقال ژن Bt کارشناسی ارشد 1391/11/03
سمیه معتمد بررسی کمی و کیفی لاین‌های امیدبخش کنجد ناشکوفا در شهرستان‌شوش کارشناسی ارشد 1401/03/21
سیدصادق موسوی تنوع ژنتیکی ارقام تجاری گندم نان در پاسخ به گرمای انتهای فصل در دوره پر شدن دانه کارشناسی ارشد 1397/07/10
سیده فاطمه موسوی ارزیابی مورفو-فیزیولوژیک و مولکولی تحمل به گرما در ارقام تجاری گندم نان کارشناسی ارشد 1395/12/04
سکینه مولایی هویزه مقایسه تحمل به گرما بین گندم‌های هگزاپلوئید و تتراپلوئید کارشناسی ارشد
علی ناصرزاده انتخاب لاین خالص در کنجد به منظور تولید ارقام سازگار با شرایط آب و هوایی گرم و خشک خوزستان کارشناسی ارشد 1400/06/21
سمیه نصرالهی مطالعه سیتوژنتیکی ناهنجاریهای میتوزی و میوزی در گیاه باقلا(Vicia faba, Cv. Saraziri) پرتوتابی شده با دزهای مختلف اشعه گاما کارشناسی ارشد 1394/11/04
سارا هاشمی شناسایی و جداسازی سومین ایزوفرم رمز‌کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی از Aeluropus littoralis کارشناسی ارشد 1390/12/15
واحدیان - محبوبه دوزسنجی پرتو گاما به منظور القا موتاسیون در بافت کالوس نیشکر کارشناسی ارشد 1394/06/30
پست الکترونیکی: