معاون آموزشی فعلی

نام‌ و نام‌خانوادگی : حسن ذکی دیزجی

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی پس از برداشت

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی :  hzakid@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 3003

پیوند به صفحه شخصی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی RMS