معاون آموزشی فعلی

نام‌ و نام‌خانوادگی : معصومه ضیایی

مدرک تحصیلی : دکترای گیاهپزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی :  m.ziaee@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 3117

پیوند به صفحه شخصی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی RMS