معاون آموزشی فعلی

نام‌ و نام‌خانوادگی : یعقوب منصوری

مدرک تحصیلی : دکترای ماشین های کشاورزی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی :  mansoori۹۵@yahoo.com

تلفن داخلی : 3126