کتابخانه دانشکده کشاورزی

 
 
 

کتابخانه دانشکده کشاورزی دارای یک مسئول و یک کارمند به شرح جدول زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی سِمَت رشته تحصیلی نوع استخدام  سابقه کار  عکس
نبی زینی وند مسئول کتابخانه فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی     رسمی 22 سال

 

لیدا قنواتی کتابدار فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی رسمی 25 سال