معاونین آموزشی قبلی

دکتر هابیلی، 1356 تا ؟

دکتر سلیمان نژادیان از ؟ تا 1363

دکتر فرخی نژاد 1363 تا 1366

دکتر کشکولی 1373 تا 1375

دکتر شمس بخش 1375

دکتر آخوندعلی 1378

دکتر لندی 1380 تا 1390

دکتر منصوری 1390 تا 1392

دکتر راسخ 1392 تا 1393

دکتر حجتی از 1393 تا 1398

دکتر یعقوب منصوری از 1398 تا 25 اردیبهشت 1400

دکتر معصومه ضیایی از 25 اردیبهشت 1400 تاکنون