کارپردازی

نام و نام خانوادگی: کریم سرخه تمیمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

تلفن داخلی: 3024