دبیرخانه


مسؤول دبیرخانه: ماندا دانش دوست، لیسانس مدیریت برنامه ریزی آموزشی، تلفن داخلی 3004
منشی معاونت پژوهشی: فروغ بسنجیده با مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا، تلفن داخلی 3005