نمایشگر یک مطلب

 

معاونان پژوهشی قبلی دانشکده کشاورزی

ردیف

معاون پژوهشی

از تاریخ

تا تاریخ

1 عبدالرحمن برزگر 1378 1380

2

سعید برومند نسب

1380

1383

3

موسی مسکر باشی

1383

1387

4

پرویز شیشه بر

1387

1391

5

احمد لندی

1393/9/15

1397/9/29

6

محمد محمودی سورستانی

1397/7/30

13 /9 /1401

7 سید علی همتی 13 /9 / 1401 تاکنون