معاون پژوهشی، فناوری و ارتباط با جامعه فعلی

نام: محمد

نام خانوادگی: محمودی سورستانی

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس ایمیل: m.mahmoodi@scu.ac.ir

گروه: علوم باغبانی

تلفن مستقیم: 06133226455

تلفن داخلی: 3087

پیوند به صفحه شخصی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی RMS