معاون پژوهشی، فناوری و ارتباط با جامعه فعلی

نام: محمد

نام خانوادگی: محمودی سورستانی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: علوم باغبانی

پیوند به صفحه شخصی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی RMS