تقویم آموزشی و برنامه درسی

تقویم آموزشی و برنامه درسی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه درسی ارشد و دکتری بیوسیستم نیم‌سال دوم تحصیلی 1400 - 99 دانلود (357.7k)
برنامه درسی کارشناسی بیوسیستم نیم‌سال دوم تحصیلی 1400 - 99 دانلود (503.1k)
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم تحصیلی 1399-1400 دانلود (544.3k)
برنامه درسی کارشناسی گیاهپزشکی نیم‌سال دوم تحصیلی 1400 - 99 دانلود (344.7k)
برنامه درسی کارشناسی ژنتیک گیاهی نیم‌سال دوم تحصیلی 1400 - 99 دانلود (317.2k)
برنامه درسی کارشناسی خاکشناسی نیم‌سال دوم تحصیلی 1400 - 99 دانلود (263.8k)
برنامه درسی کارشناسی باغبانی نیم‌سال دوم تحصیلی 1400 - 99 دانلود (448.1k)
برنامه درسی دکتری گیاهپزشکی نیم‌سال دوم تحصیلی 1400 - 99 دانلود (238.8k)
برنامه درسی دکتری خاکشناسی نیم‌سال دوم تحصیلی 1400 - 99 دانلود (256.7k)
برنامه درسی ارشد و دکتری ژنتیک گیاهی نیم‌سال دوم تحصیلی 1400 - 99 دانلود (434.4k)
برنامه درسی ارشد و دکتری باغبانی نیم‌سال دوم تحصیلی 1400 - 99 دانلود (319.7k)
برنامه درسی ارشد گیاهپزشکی نیم‌سال دوم تحصیلی 1400 - 99 دانلود (244.5k)
برنامه درسی ارشد خاکشناسی نیم‌سال دوم تحصیلی 1400 - 99 دانلود (313.2k)
نسخه پی دی اف دروس عملی نهایی رشته های کشاورزی14 مرداد 99 دانلود (259.1k)