تقویم آموزشی و برنامه درسی

تقویم آموزشی و برنامه درسی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه_درسی_نیمسال_دوم_1401-1400 دانلود (264.4k)
جدول دروس معارف و نحوه اخذ واحدهای آن دانلود (35.6k)
تقویم آموزشی نیم سال اول تحصیلی 1400- 1401 دانلود (313.1k)