تقویم آموزشی و برنامه درسی

تقویم آموزشی و برنامه درسی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه درسی نیم سال دوم 1402 -1401 مقطع کارشناسی دانلود (132.1k)
برنامه درسی نیم سال دوم 1402 -1401 مقطع کارشناسی ارشد دانلود (114.1k)
برنامه درسی نیم سال دوم 1402 -1401 مقطع دکتری دانلود (84.7k)
تقویم_آموزشی_سال_تحصیلی_1402-1401 دانلود (285.9k)