ارتباط با ما

نشانی دانشکده کشاورزی:

اهواز، پیچ استدیوم تختی، ابتدای بلوار گلستان، میدان دانشگاه، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی پُل های ارتباطی با دانشکده کشاورزی:

کدپستی: 613574331

تلفن مستقیم: 061333360016

فاکس: 06133330079

سامانه پیامکی: 50002016002880

تلفن داخلی مدیریت دانشکده: 3000

دفترچه تلفن

اسناد
عنوان توضیح دانلود
دفترچه تلفن گروه باغبانی دانلود (34.1k)
دفترچه تلفن گروه خاک شناسی دانلود (33.9k)
دفترچه تلفن گروه زراعت دانلود (38.3k)
دفترچه تلفن گروه بیوسیستم دانلود (33.5k)
دفترچه تلفن گروه گیاه پزشکی دانلود (30.7k)
دفترچه تلفن دانشکده کشاورزی دانلود (52.4k)