مرکز کامپیوتر دانشکده کشاورزی

 

مسئول مرکز کامپیوتر و پورتال دانشکده: مجید لویمی

مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

امکانات موجود:

تعداد کامپیوترها:  80 دستگاه

سایت ها:

1- سایت کارشناسی برادران

2- سایت تحصیلات تکمیلی خواهران

3- سایت تحصیلات تکمیلی برادران

4- سایت برگزاری کلاس های آموزشی