سازمان های مرتبط با دانشکده کشاورزی

سازمان محیط زیست

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی

سازمان آب و برق

دانشگاه جامع علمی – کاربردی

سازمان برنامه و بودجه

سازمان استاندارد پتروشیمی ماهشهر

شرکت شهرک های صنعتی

شرکت توسعه نیشکر

منابع طبیعی