رؤسای قبلی

 

رؤسای پیش از انقلاب:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال های ریاست

1

دکتر علی اکبر کوثری

از 1334 تا 1335

2

مهندس ابراهیم مهدوی

از 1335 تا 1336

3

دکتر علی اقبال

از 1336 تا 1337

4

دکتر ویکتور ساندر

از 1337 تا 1338

5

دکتر موریس موریل

از 1339 تا 1341

6

دکتر جعفر راثی(دو سال مشترک با دکتر موریس موریل)

از 1339 تا 1346

7

کتر فرخ درویش

از 1346 تا 1349

  8

دکتر اسماعیل صمدی

از 1349 تا 1354

9

دکتر اردشیر قادری

از 1354 تا 1355

10

دکتر داریوش باختر

از 1355 تا 1357

 

رؤسای پس از انقلاب:
 

ردیف

نام و نام خانودگی

دوره ریاست

1

دکتر حسین صدقی، دکتر عزیزاله صدقی، دکتر مرتضی الماسی

1357 تا 1359

2

مرحوم دکتر مجید بهزاد

1359 تا 1361

3

مرحوم دکتر محمود بینا

1361 تا 1363

4

 دکتر عزیزاله علیزاده

1363 تا 1365

5

 مرحوم دکتر محمود بینا

 1365 تا 1369

 6

دکتر مرتضی الماسی

1369 تا 1371

7

دکتر محمد محمودیان شوشتری

1371 تا 1373

8

دکتر رضا فرخی نژاد

1373 تا 1377

9

دکتر محمد محمودیان شوشتری

1377تا 1379

10

دکتر محمود شفاعی بجستانی

1379 تا 1383

 11

دکتر مجید نبی پور

 1383 تا 1390

12

دکتر پرویز شیشه بر

 1390 تا 1393

13

دکتر نوراله معلمی

از 1393 تا 1397

14  دکتر احمد لندی

 از 30 مهر 1397 تا 12 تیر 1401

15 دکتر اسماعیل خالقی از12 تیر 1401 تا12 شهریور 1402
16  دکتر عطاءُالله خادم الرسول از 12 شهریور 1402 تاکنون