فناوری اطلاعات دانشکده

 

   مسئول مرکز آی- تی دانشکده: آقای مجید لویمی کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

  امکانات موجود در سایت های کامپیوتری دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری:

  6 سایت جدا از هم (دکتری برادران و خواهران - ارشد برادران و خواهران، و سایت کارشناسی برادران و خواهران و سایت مخصوص برگزاری کلاس های آموزشی)

  تعداد  85 دستگاه  رایانه،

 دارای 4  دستگاه اسکنر و 2 دستگاه چاپگر می باشد.

 این مرکز از ساعت 07:30 تا 14:30 باز است.