فناوری اطلاعات دانشکده

 

  کارشناس مسئول مرکز آی- تی دانشکده: آقای مجید لویمی

  امکانات مرکز رایانه دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری:

  6 سایت جدا از هم (ارشد برادران- ارشد خواهران - دکتری برادران و دکتری خواهران، کارشناسی و سایت مخصوص تدریس)

  تعداد  85 دستگاه  رایانه،

 دارای 4  دستگاه اسکنر و 2 دستگاه چاپگر می باشد.

 این مرکز از ساعت 7:30 تا 16:30 باز است.