امور آموزشی هیأت علمی

امور آموزشی هیأت علمی

زیر پوشه
پوشه تعداد پوشه‌ها تعداد اسناد
فرم های حق التدریس 0 5
نمایش 1 نتیجه
اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم شناسنامه علمی اعضای هیات علمی دانلود (50.0k)
فرم دریافت کد استادی از سامانه سما دانلود (487.0k)
فرم خلاصه امتیازات مواد1تا4 دانلود (166.5k)
برگه درخواست مجوز تدریس دانلود (68.9k)
برگ تقاضای کد( ویژه استادان جدید) دانلود (463.3k)