کارکنان آموزش

 

 نام و نام خانوادگی       

شغل          

مدرک تحصیلی      

تلفن داخلی    

مریم اکیدی

کارشناس تحصیلات تکمیلی(مکانیک بیوسیستم، گیاهپزشکی و خاکشناسی)

کارشناسی ارشد

3014

رضا بهنیا فرد

کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته های زراعت و اصلاح نباتات، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، اگرواکولوژی و علوم باغبانی    

کارشناسی ارشد

3015

سید حسین پیشدار

کارشناس مسؤول

کارشناسی

3013

سارا خداپناه

کارشناس امور مالی

کارشناسی ارشد

3003

نسرین دوستی

کارشناس رشته مقطع کارشناسی(کلیه رشته ها)

کارشناسی ارشد

3016

 سمیه عبیات  مسئول دفتر  کارشناس 3003