رییس اداره مور عمومی

نام و نام خانوادگی: محمدرضا عزیزی

تاریخ تولد: 1346

محل تولد: اهواز

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد رشته علوم خاک گرایش حاصلخیزی