ساعات کار کتابخانه

  


در روزهای تحصیلی، از7:30 تا 14:30 درهای کتابخانه به روی علاقمندان باز است. 

دانشجویان، استادان، و کارکنان دانشگاه شهید چمران، می توانند با عضویت در کتابخانه از امکانات و منابع آن بهره ببرند. 
دانشجویان رشته های کشاورزی سایر دانشگاه های سراسری و نیز دانش آموختگان دانشکده کشاورزی شهید چمران، می توانند با مراجعه به کتابخانه، در محل کتابخانه از منابع موجود استفاده کنند.