معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

سیاهه کارمندان آموزش

نام و نام خانوادگی

شغل

مدرک تحصیلی

تلفن داخلی

مریم اکیدی

کارشناس تحصیلات تکمیلی(مکانیک بیوسیستم، گیاهپزشکی و خاکشناسی)

کارشناسی ارشد

3014

رضا بهنیا فرد

کارشناس تحصیلات تکمیلی(زراعت و اصلاح نباتات، باغبانی)

کارشناسی ارشد

3015

فرهاد حسین خانی

کارشناس آموزش

کارشناسی

3013

سارا خداپناه

مسئول دبیرخانه

کارشناسی ارشد

3003

نسرین دوستی

کارشناس مسئول

کارشناسی ارشد

3016

سمیه عبیات راد مسئول دبیرخانه کارشناس 3003