دانشجویان پسادکتری و پژوهش محور

لیست دانشجویان پسادکتری و پژوهش محور دانشکده کشاورزی

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

نام گروه آموزشی

نام استاد راهنما

وضعیت

1

کاظم رضایی صدر

علوم خاک

دکتر احمد لندی

پژوهش محور

2

لینا الکنانی

گیاه‏پزشکی

دکتر آرش راسخ

پژوهش محور

3

احمد مالک جمعه الزبیدی

گیاه‏پزشکی

دکتر صدیقه عظیمی

پژوهش محور

4

قادر کعب عمیر

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دکتر محمد رضا سیاهپوش

پژوهش محور