Faculty Members

Mohammad Reza Siahpoosh

Mohammad Reza Siahpoosh

Mohammad Reza Siahpoosh    (FA Page)

Associate Professor
Email: 

BooksArticlesArticles (from conference)Fundamentals
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
مطالعه فیزیولوژیکی وبیان ژنRAB18 در پاسخ به تنش کم آبی در مرحله گلدهی کلزا M.S
بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومی گندم ایرانی با استفاده از صفات مورفولوژیک و فنولوژیک در شرایط آب و هوایی اهواز M.S 1393/06/31
بررسی اثر گرما بر خصوصیات فیزیولوژیکی و سیتوژنتیکی دانه گرده در چند ژنوتیپ داخلی و بین المللی گندم M.S 1391/07/25
بررسی اثر گرما بر خصوصیات فیزیولوژیکی و سیتوژنتیکی دانه گرده در چند ژنوتیپ جو(Hordeum vulgare L) در شرایط آب و هوایی اهواز M.S 1393/06/30
مکان‌یابی جایگاه ژنهای کنترل کننده عملکرد، اجزاء عملکرد و صفات فنولوژیک گندم نان در شرایط بدون تنش و تنش گرمای انتهای فصل اهواز M.S 1394/11/27
بررسی تنوع ژنتیکی صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های کلزا در شرایط آب و هوایی اهواز M.S 1399/06/29
تجزیه ژنتیکی و تعیین شاخص های انتخاب تحمل به گرما در ارقام تجاری گندم در شرایط آب و هوایی اهواز M.S
خصوصیات ریخت شناسی و زمان آزاد سازی دانه گرده گیاهان در فلور اهواز M.S 1397/07/09
بررسی تنوع مورفولوژیک، فنولوژیک و عملکردی توده های بومی ایرانی گندم نان M.S 1400/04/06
بررسی تنوع مورفولوژیکی و مولکولی با استفاده از مارکر RAPDدر ده جمعیت گیاه ماریتیغال (Silybum marianum L.) M.S 1390/06/28
بررسی فیزیولوژیکی و بیان ژن های BnRAB18 و BnERD10 در پاسخ به تنش کمبود آب در کلزا (Brassica napus L.) M.S 1395/06/29
دوزسنجی پرتو گاما، ایجاد تنوع ژنتیکی و غربالگری موتانت‌های برتر در نسل M2 در کنجد M.S 1401/06/29
تجزیه QTL برای جوانه زنی دانه گرده و طول لوله گرده در شرایط نرمال و تنش گرما در گندم M.S 1393/06/31
دوز سنجی پرتو گاما به منظور القای موتاسیون در باقلا(Vicia faba) M.S 1392/12/21
بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط بر محتوای آنتی اکسیدانی آرد کامل ژنوتیپ های گندم M.S 1391/12/22
مقایسه متابولیکی قندها و بررسی کیفیت نانوایی ارقام تجاری گندم نان در شرایط تنش گرما M.S 1397/11/30
ارزیابی پاسخ لاین‌های کنجد ناشکوفا(. Sesamum indicum L) به فیتوپلاسمای عامل گل سبزی M.S
ارزیابی تحمل به شوری درلاین های آنتی سنس ناقل ساکارزدر مرحله ی گیاهچه ای در برنج M.S 1391/04/04
همسانه سازی ژن مقاومت به کرم ساقه خوار نیشکر( Sesamia spp) در وکتور بیانی گیاهی و بهینه سازی باززایی گیاه نیشکر جهت انتقال ژن Bt M.S 1391/11/03
بررسی کمی و کیفی لاین‌های امیدبخش کنجد ناشکوفا در شهرستان‌شوش M.S 1401/03/21
تنوع ژنتیکی ارقام تجاری گندم نان در پاسخ به گرمای انتهای فصل در دوره پر شدن دانه M.S 1397/07/10
ارزیابی مورفو-فیزیولوژیک و مولکولی تحمل به گرما در ارقام تجاری گندم نان M.S 1395/12/04
مقایسه تحمل به گرما بین گندم‌های هگزاپلوئید و تتراپلوئید M.S
انتخاب لاین خالص در کنجد به منظور تولید ارقام سازگار با شرایط آب و هوایی گرم و خشک خوزستان M.S 1400/06/21
مطالعه سیتوژنتیکی ناهنجاریهای میتوزی و میوزی در گیاه باقلا(Vicia faba, Cv. Saraziri) پرتوتابی شده با دزهای مختلف اشعه گاما M.S 1394/11/04
شناسایی و جداسازی سومین ایزوفرم رمز‌کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی از Aeluropus littoralis M.S 1390/12/15
دوزسنجی پرتو گاما به منظور القا موتاسیون در بافت کالوس نیشکر M.S 1394/06/30
Email: