اعضای هیات علمی

اسفندیار فاتح

اسفندیار فاتح

اسفندیار فاتح    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرضیه ابسالان بررسی خلا عملکرد کلزا در شهرستان دهلران کارشناسی ارشد 1401/07/30
سهیلا حسین زاده تأثیر روش‌های مختلف خاکورزی و مالچ بقایای گیاهی بر عملکرد و ویژگی‌های رشدی تریتیکاله در شرایط آب و هوایی اهواز دکتری
محمد حسنی نسب ارزیابی برخی عوامل زراعی-اکولوژیکی و مدیریت تغذیه بر رشد و عملکرد چای ترش(Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی اهواز دکتری
کوثر سواری تاثیر باکتری های محرک رشد و کودهای شیمیایی بر عملکرد و ویژگی های رشدی گیاه کاملینا کارشناسی ارشد 1401/07/27
لیلا شیشه بر بررسی خلا عملکرد کنجد)indicum Sesamum )در شهرستان شوشتر کارشناسی ارشد
محمد کعبی بررسی تاثیر آرایش کاشت و مدیریت علف‌های هرز بر عملکرد و ویژگی‌های رشدی لوبیا چشم بلبلی کارشناسی ارشد
لیلا کلیش بررسی تأثیر باکتری تیوباسیلوس و کاربرد گوگرد و کود آلی بر عملکرد و رشد کتان روغنی در اهواز کارشناسی ارشد
زهرا ابراهیمی تأثیر قارچ میکوریزا، باکتری محرک رشد و مالچ گیاهی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آنیسون (Pimpinella anisum) کارشناسی ارشد 1400/06/28
نرگس ابلاغ تأثیر استفاده از کود دامی (گاوی)، باکتریهای حل کننده فسفات و سطوح مختلف فسفر برعملکرد و اجزای عملکرد زنیان (Trachyspermum Copticum). کارشناسی ارشد 1390/12/20
سجاد احمدی تاثیر الگوهای مختلف کشت و منابع فسفر بر ویژگی های کمی و کیفی کشت مخلوط ماشک گل خوشه ای و جو در شرایط اهواز کارشناسی ارشد 1396/11/17
رحیم یاراحمدی ارزیابی اگرو تکنولوژیکی خلاء عملکرد ذرت در شمال خوزستان کارشناسی ارشد 1400/06/29
علی ارجمند مطالعه تأثیر زمان به خاک دادن برخی از گیاهان کود سبز بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم(Triticum aestivum L.). کارشناسی ارشد 1393/06/26
رضوان اسماعیلی بهبهانی بررسی ویژگی های رشدی گیاه کتان روغنی تحت تاثیر منابع مختلف کودهای آلی و نیتروژن کارشناسی ارشد 1395/11/26
مجید جیریایی شراهی تاثیر تلقیح دوگانه مایکوریزا و آزوسپریلیوم برصفات کمی و کیفی سه رقم گندم کارشناسی ارشد 1392/06/27
رزیتا جشنی بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک و عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401 کارشناسی ارشد 1392/07/27
حسینعلی جعفری تاثیر نوع کود و مدیریت علفهای هرز بر عملکرد کمی و کیفی نیشکر با تاکید بر علف هرز درنه سرخه (Echinochloa colona L) کارشناسی ارشد 1400/06/27
سحر حاتمی مطالعه عملکرد کمی و کیفی کشت مخلوط شبدر برسیم و یولاف زراعی(Avena sativa) تحت تاثیر کود آلی ورمی کمپوست کارشناسی ارشد 1397/06/27
مصطفی خوش اهنگ ارزیابی منابع کود نیتروژن و نسبت اختلاط بر عملکرد و اجزاء عملکرد کشت مخلوط ذرت و ماش کارشناسی ارشد 1392/11/28
خاتون دبیقی تأثیر برخی گیاهان کود سبز و منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L) رقم هایولا 401 کارشناسی ارشد 1393/06/30
سیده سمانه سهرابی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی گندم و منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم کارشناسی ارشد 1391/11/21
زهرا سواعدی اثر کود آلی و محلول پاشی برخی عناصر غذایی بر ویژگی های رشدی لوبیا چشم بلبلی کارشناسی ارشد 1396/05/02
شهرزاد شهبازی کرستانی بررسی تاثیر کودهای آلی هیومیک اسید و ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم کارشناسی ارشد 1392/07/29
زهرا شهپری ویرانی بررسی تأثیر نوع ، مدیریت بقایا و نیتروژن بر ویژگی های رشدی و عملکرد گندم دوروم (Triticum durum, L. ) کارشناسی ارشد 1394/06/29
زهرا صیدی بررسی اثر منابع مختلف شیمیایی، آلی و بیولوژیک نیتروژن بر ویژگی های رشدی و میزان ماده موثره گیاه دارویی زنیان carum copticum کارشناسی ارشد 1394/06/28
شهناز طریفی مطالعه اکولوژیکی کشت مخلوط جو و شنبلیله تحت تأثیر کود نیتروژن در اهواز کارشناسی ارشد 1395/11/05
سودابه عبداله زارع مطالعه مدیریت های مختلف تغذیه ای خاک (شیمیایی و آلی) و تاریخ های مختلف کشت برعملکرد و اجزاء عملکرد گیاه خار مریم (Silybum marianum ) کارشناسی ارشد 1390/03/18
هدیه غریبی نیا شبیه سازی تاثیرتغییراقلیم بر رشد و عملکرد کلزا در استان خوزستان با استفاده از مدل شبیه سازی AquaCrop کارشناسی ارشد 1398/11/28
سکینه کمایی ارزیابی اثرات زیست محیطی نظام های تولید گندم در شهرستان اهواز با استفاده از رهیافت چرخه حیات(LCA) کارشناسی ارشد 1398/11/28
اکرم کوراوند تاثیر الگوی کشت بر عملکرد و ویژگی های رشدی کنجد،ماش و لوبیای چشم بلبلی در کشت مخلوط کارشناسی ارشد 1397/12/08
آذر موقتیان بررسی تأثیر مدیریت تلفیقی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه رازیانه (Foenicolum vulgare ) کارشناسی ارشد 1391/12/05
حبیب نژادقرباغی اثر برخی عوامل اکولوژیکی- زراعی بر جوانه زنی و رشد علف هرزکاتوس (علف خرس) Cynanchum acutum کارشناسی ارشد 1394/10/30
امیر نیس استفاده از نهاده های بوم سازگار بر ویژگی های عملکرد و رشد سه ژنوتیپ کینوآ (Chenopodium quinoa) در شرایط آب و هوایی اهواز کارشناسی ارشد 1400/07/19
پست الکترونیکی: