اعضای هیات علمی

اسفندیار فاتح

اسفندیار فاتح

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اقتصاد اکولوژیک