اعضای هیات علمی

سید علی همتی

سید علی همتی

سید علی همتی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیده معصومه حسینی موسوی بررسی برخی از واکنش های رشدی، تغذیه ای و گوارشی کرم برگ‏ خوار پنبه، Spodoptera littoralis (Boisduval)، روی سبزیجات برگی مختلف کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: