اعضای هیات علمی

سیدعلی همتی

سیدعلی همتی

سیدعلی همتی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

فیزیولوژی و بیوشیمی حشرات

طراحی هدفمند مهارکننده های آنزیمی

بیوانفورماتیک-پروتئین

مقالاتمقالات (از کنفرانس)پست الکترونیکی: