اعضای هیات علمی

صدیقه عظیمی

صدیقه عظیمی

دانشیار
شماره تماس: 061-33364051
اتاق: 3117
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :

طرح درس روشها و وسایل تحقیق در بیماری شناسی گیاهی