اعضای هیات علمی

پرویز شیشه بر

پرویز شیشه بر

پرویز شیشه بر    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیده افسانه حسینی اثرات پرورش دراز مدت زنبور Trichogramma euproctidis روی شب پره آرد Ephestia kuehniella بر خصوصیات زیستی و پارازیتیسم آن روی کرم میوه گوجه فرنگی Helicoverpa armigera دکتری
علی زرگانی مطالعه خصوصیات زیستی و رفتاری کنه شکارگر Euseius scutalis با تغذیه از کنه تارتن توت فرنگی Tetranychus turkestani کارشناسی ارشد 1401/10/28
لیلی عبدالهی یار تعیین زمان و تعداد بهینه‌ی رهاسازی زنبور پارازیتوئید Telenomus busseolae Gahan (Hym.: Platygastridae) جهت مهار زیستی ساقه‌خوار Sesamia cretica Lederer (Lep.: Noctuidae) در مزارع ذرت حومه دزفول کارشناسی ارشد
محمد گراوندیان خصوصیات زیستی و شکارگری کنه شکارگر Euseius scutalis Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) با تغذیه از سفید بالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius (Hemiptera: Aleyrodidae) دکتری
زهرا گرجی اثرات بلندمدت مصرف گرده گیاه لویی Typha latifolia L. بر خصوصیات زیستی و واکنش تابعی و عددی کنه شکارگر Euseius scutalis (Acari: Phytoseiidae)با تغذیه از کنه تارتن توت فرنگی، Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) دکتری
جعفر ابراهیمی فر خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی کفشدوزکStethorus gilvifrons Mulsant (Col., Coccinellidae) با تغذیه از رژیم‌های غذایی طبیعی، نیمه مصنوعی و مصنوعی دکتری 1399/09/18
نازنین اتشی مطالعه خصوصیات زیستی زنبور پارازیتوئید Trichogramma euproctidis (Girault) روی تخم شب پره Helicoverpa armigera (Hubner) دکتری 1401/03/25
محمدسعید امامی مطالعه برهمکنش های سه سطح غذ ایی بین پسیل گلابی Psylla pyricola Frster و سنک شکارگر Anthocoris nemoralis F. روی ارقام مختلف گلابی دکتری 1393/09/26
زینب ایمانی بررسی خصوصیات زیستی و شکارگری کفشدوزک stethorus gilrifroms mulsant روی کنه شرقی مرکبات Eutetranychus orientalis klein کارشناسی ارشد 1387/01/01
مریم برزکار اثر چند گرده گیاهی و رژیم غذایی مصنوعی بر رشد و تولید مثل کنه شکارگر Athias_Henriot Amblyseius swirskii جهت کنترل سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius دکتری
فرشته بزاززاده بررسی خصوصیات زیستی کنه Tetranychus turkestani و کفشدوزک شکارگر آن (Stethorus gilvifrons) در برخی گونه های لوبیا کارشناسی ارشد 1399/06/23
فرشته بزاز زاده اثرات بلندمدت مصرف رژیم های غذایی مصنوعی بر خصوصیات زیستی و واکنش تابعی و عددی کنه شکارگر Euseius scutalis (Acari: Phytoseiidae)با تغذیه از کنه تارتن توت فرنگی Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) دکتری
رجبعلی پورطاهر زرعی شناسایی و بیولوژی Hypolixus pica روی علف هرز تاج خروس وحشی در دزفول کارشناسی ارشد 1389/01/25
فاطمه تابع بردبار فون پارازیتوئیدهای خانواده Trichogrammatidae در برخی مناطق استان خوزستان و زیست شناسی گونه های Trichogramma evanescens و Trichogramma euproctidis دکتری 1399/06/25
امیر چراغی تأثیر دما بر خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی ساقه‏ خوار Sesamia cretica Led. (Lep.: Noctuidae) و پارازیتوئید آن Telenomus busseolae Gahan (Hym.: Scelionidae) دکتری 1397/07/11
حسین حسن زاده فون سن های جنس Orius Wolff (Hem.: Anthocoridae) در منطقه یزد و بیولوژی سن O. albidipennis Reuter با تغذیه از کنه تارتن توت فرنگی Tetranychus turkestani (Ugarav & Nikolski) کارشناسی ارشد 1391/07/29
امیر خادم پور بررسی خصوصیات زیستی پارازیتوئید Eretmocerus delhiensis (Hymenoptera: Aphelinidae) روی سفید بالک نیشکر Neomaskellia andropogonis (Homoptera: Aleyrodidae) در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1392/11/02
محسن درگاهی خصوصیات زیستی زنبور پارازیتوئیدEretmocerus mundus Mercet روی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius روی خیار و گوجه فرنگی کارشناسی ارشد 1394/11/07
الهام ریاحی فلاورجانی بیولوژی کنه دولکه¬ایTetranychus urticae Koch و شکارگر آن Stethorus gilvifrons Mulsant در شرایط آزمایشگاهی. کارشناسی ارشد 1389/12/11
شکوفه زراعتی شناسایی فون بالتوری‌های جنس Chrysoperla sp و بررسی خصوصیات زیستی و شکارگری گونه غالب در استان زنجان کارشناسی ارشد 1386/01/01
احلام زرگانی پور فون کنه های آبزی (Acari: Halarachnida) رودخانه کارون در شهر اهواز دکتری
شبنم زمانی فرد مطالعه شاخص‌های تغذیه‌ای و فراسنجه‌های زیستی کرم برگ‌خوار پنبه، روی ارقام مختلف ماش کارشناسی ارشد 1400/12/11
نوشین زندی سوهانی بررسی دینامیسم جمعیت و پارامترهای زیستی سفیدبالک پنبه Besisia tabaci و زنبورهای پارازیتوئید آن روی خیار پاییزه کارشناسی ارشد 1387/01/01
فریبا سهرابی بررسی اثرات دو سم ایمیداکلوپراید و بوپروفزین روی سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius و پارازیتوئیدهای آن (Eretmocerus mundus (Mercet و (Encarsia acaudaleyrodis (Hayat دکتری 1390/12/03
فریبا سهرابی بررسی خصوصیات زیستی و شکارگری کفشدوزک (Stethorus gilvifrons (Mulsant روی کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolski کارشناسی ارشد 1386/01/01
کبری صیحه ای بررسی مناسب بودن سنین مختلف پورگی سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci برای رشد و تولید مثل زنبور پارازیتوئید Eretmocerus mundus کارشناسی ارشد 1394/11/23
سارا فرحی جهرمی مطالعه فون کنه های میان استیگمای کودزی در اهواز و زیست شناسی گونه شکارگر غالب دکتری
اعظم فروزان بررسی بیولوژی و واکنش تابعی کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur روی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis Tinsley کارشناسی ارشد 1393/06/26
لیدا فکرت بررسی تاریخچه و جدول زندگی سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius روی سه گیاه مختلف از خانواده بادمجانیان در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1381/01/01
لیدا فکرت مطالعات مولکولی و مرفومتریکی جمعیت های مختلف تریپس پیاز روی توتون و پیاز در ایران کارشناسی ارشد 1387/01/01
آیدا قدرتی بررسی خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی سفید بالک یاس Aleuroclava jasmini Takahashi) (Homoptera: Aleyrodidae)) روی گونه های مختلف مرکبات در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1392/11/26
رضا قمی نژاد رحمانی بیواکولوژی پروانه میوه‌خوار پسته Recurvaria Pistaciicola Dan (Lep.Gelechidae) در منطقه رفسنجان کارشناسی ارشد 1385/01/01
رحمان قنبریان بررسی اثر تاریخ کاشت و رقم روی میزان خسارت ساقه خوار … کارشناسی ارشد 1385/01/01
طاهره کرمی جمور بیولوژی کنه دولکه ای( Tetranychus turkestani (Ugarov&Nikolski و شکارگر آن Stehorus gilvifrons Mulsantدر شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1389/11/01
رسول گلشن خصوصیات زیستی و واکنش تابعی و عددی کنه شکارگر Athias_Henriot Amblyseius swirskii با تغذیه از سفیدبالک پنبهGennadius Bemisia tabaci کارشناسی ارشد 1401/06/27
کاظم محمدپور بررسی اکولوژی شیمیایی و رفتار تولید مثلی سرخرطومی جالیز (Acythopeus curvirostris persicus Thompson (Col.: Curculionidae در خراسان جنوبی دکتری 1392/03/29
لیلا محمدی نیا خصوصیات زیستی و شکارگری کنه Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae): با تغذیه از کنه دولکه ای توت فرنگی Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1398/04/02
سیدعباس مروج فون زنبورهای بالاخانواده Chalcidoidea در استان خوزستان دکتری 1396/06/29
مریم ملک محمدی فون کنه های اریوفید درختان مثمر و غیرمثمر استان همدان و بیولوژی کنه گال زگیلی برگ گردو کارشناسی ارشد 1381/01/01
ارش ملک محمدی گلسفید : بررسی بیولوژی سفیدبالک نیشکر (Hom: Aleyrodidae)Corbett Neomaskellia andropogonis و پارازتیوئید آن (Hym: Aphelinedae)Walker Encarsia inaron در شرایط آزمایشگاهی. کارشناسی ارشد 1390/06/25
زهرا مهدی‌نسب تأثیر رژیم های غذایی مختلف شب پره آرد Zeller Ephestia kuehniella بر خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی زنبور Habrobracon hebetor Say (Hym.Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی. کارشناسی ارشد 1392/07/17
فاطمه همایون ترکیب گونه ای ودینامیسم جمعیت سوسک های Carabidae در سه گیاه زراعی مختلف (ذرت، گندم و یونجه) در شهرستان مرودشت کارشناسی ارشد 1381/01/01
پست الکترونیکی: