اعضای هیات علمی

نوراله معلمی

نوراله معلمی

نوراله معلمی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادیفعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
منصور جلالی اثر تنک دستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی و تغییرات هورمونی در مراحل مختلف رشد میوه خرما رقم خضراوی دکتری
حمید احمدی فخر بررسی تاثیر متیل جاسمونات، گرمادهی متناوب و کلرید کلسیم بر کیفیت و انبارداری سرد میوه انار رقم گاو دماغ کارشناسی ارشد 1390/11/19
سکینه اکبری چرمهینی تاثیر محلول‌پاشی زمستانه اوره بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گل و میزان میوه‌بندی در پرتغال والنسیا کارشناسی ارشد 1385/01/01
لیلا برمه بررسی اثرات کائولین بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی چهار رقم درخت و میوه زیتون کارشناسی ارشد 1389/12/07
زینب جعفری زاده پاسخ درختان جوان زیتون رقم محلی باغملک به اسید آسکوربیک و تنش کم آبی کارشناسی ارشد 1396/06/29
منصور جلالی بررسی اثر جیبرلیک اسید (GA3) و بنزیل آدنین (BA) بر عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی میوه خرمای رقم استعمران کارشناسی ارشد 1390/10/14
آزاده خبازی پور تاثیر پاکلوبوترازول و جیبرلین بر رشد رویشی و زایشی دو رقم توت فرنگی دیامنت و پاروس. کارشناسی ارشد 1390/12/17
سپیده خواجه زاده اثر کاربرد برگی سولفات پتاسیم و نفتالین استیک اسید روی کمیت و کیفیت نارنگی رقم پر ماندرین کارشناسی ارشد 1395/09/16
صباح رحیمی اثر گرده شش ژنوتیپ نر خرما بر برخی خصوصیات کمی وکیفی میوه رقم مجول کارشناسی ارشد 1401/06/28
محمدامین ریسمانباف تاثیر محلول پاشی کائولین بر روی برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی و کیفیت روغن زیتون در دو اکوتیپ T7 و T2 در اهواز کارشناسی ارشد 1391/12/16
فاطمه رشنونژاد-فاطمه اثر زمان برداشت و استفاده از کائولین در کمیت و کیفیت انار رقم رباب نی ریز کارشناسی ارشد 1393/09/26
مژده رضازاده کاوری تاثیر تنک شیمیایی ودستی خوشه بر کمیت و کیفیت میوه خرمارقم استعمران کارشناسی ارشد
فاطمه رعیت پیشه بررسی تاثیر تاریخ کشت و نوع بستر بر عملکرد ارقام "پاروس" و "کوئین الیزا" توت فرنگی در اهواز کارشناسی ارشد 1390/07/27
محدثه رمضانی نژاددرزی مدیریت تلفیقی کیفیت پس از برداشت نارنگی رقم پرتانجلو با استفاده از پرتو UV-C و اسانس گیاه اکالیپتوس . کارشناسی ارشد 1389/10/11
محمد زرین بال باسمنجی ارزیابی اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی و شرایط محیطی بر ریشه‌زایی قلمه‌های دارایی و شیشه‌شور کارشناسی ارشد 1381/01/01
صفورا سعادتی جبلی اثرات کاربرد برگی روی و بُر روی میوه بندی و برخی خصوصیات کیفی سه رقم زیتون کارشناسی ارشد 1390/04/12
محمد شریف پور لاتونی بررسی فرآیند رشد میوه ارقام دزفولی کرونیک اکوتیپ های T2 و T7 در شرایط اقلیمی اهواز کارشناسی ارشد 1389/06/28
شادی صالح زاده تکثیر گل سنبل (Orientalis Hyacinthus) از طریق ریزازدیادی کارشناسی ارشد 1383/01/01
زهره صداقت کیش تاثیر محلول پاشش برگی برخی از عناصر معدنی به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی میوه و برگ انار رقم رباب کارشناسی ارشد 1389/06/30
محمد صدرزاده تاثیر سطوح مختلف آبیاری و پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی نهال دو رقم زیتون (زرد و محلی باغملک) کارشناسی ارشد 1384/01/01
علی عباسپور تأثیر تاریخ کشت بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی ( ارقام سلوا و کاماروزا) در شرایط اقلیمی دزفول. کارشناسی ارشد 1391/07/09
سیما عربی بیکوردی بررسی تاثیر تنش خشکی بر روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی نهال‌های زیتون دو رقم زرد روغنی و محلی باغ‌ملک کارشناسی ارشد 1384/01/01
رضا غلامی اثر محلول‌پاشی برگی پتاسیم، بُر و روی، بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برگ و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن زیتون در شرایط آب و هوایی اهواز دکتری 1397/12/07
ماندانا غلامیان تأثیر تیمارهای آب گرم کلرید کلسیم و پرتوتابی UV-C بر کیفیت و عمر انبارداری میوه هلو رقم البرتا کارشناسی ارشد 1385/01/01
نرجس فهدی حویزه بررسی اثر محلول‌پاشی سولفات پتاسیم و اوره در مراحل حبابوک و کیمری بر منحنی رشد خرمای (Phoenix dactylifera) رقم زاهدی دکتری 1400/06/30
فاطمه کرم نژاد تأثیر کاربرد برگی زمستانه اوره بر کنترل تناوب باردهی نارنگی رقم کینو (Citrus reticulata Blanco cv. Kinnow) دکتری 1397/12/08
مریم گلپایگانی مجتهد تاثیر تیمارهای پیش از برداشت کلریدکلسیم و اسیدبوریک بر کیفیت و عمر قفسه‌ای تیپ محلی گلاب کهنه کارشناسی ارشد 1389/06/28
نسیم محمدی ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک، بیوشیمیایی و مولکولی دانه گرده برخی از ژنوتیپ های نر خرمای خوزستان دکتری
فاطمه محمدی عمله تاثیر کاربرد برگی اوره بر عملکرد و کیفیت میوه لیموی خارکی (لمون) رقم اورکا کارشناسی ارشد 1390/04/15
توحید میزانی آنتوژنی ریخت‌زایی گل در پرتقال رقم واشنگتن ناول کارشناسی ارشد 1383/01/01
میثم نژاد صاحبی بررسی تاثیر محلول‌پاشی سایکوسل و تنش خشکی بر برخی از پارمترهای فیزیولوژیک نهال‌های سه رقم زیتون کارشناسی ارشد 1385/01/01
سیاوش همتی عسگرابادتپه بررسی اثر تیمارهای حرارتی و تابش اشعه UV بر روی کیفیت و عمر انبارداری دو رقم سیب‌ رد دلشیز و گلدان دلشیز کارشناسی ارشد 1384/01/01
پست الکترونیکی: