اعضای هیات علمی

موسی مسکرباشی

موسی مسکرباشی

موسی مسکرباشی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادیفعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فواد حسینی عنوان پایان نامه (به فارسی‌): تأثیر کاربرد برگی هورمون سایتوکینین و اسید سالیسیلیک بر صفات مورفوفیزیولوژیکی، عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکی در اهواز دکتری
داود امیدی نسب - ارزیابی صفات کمی و کیفی ارقام امیدبخش آفتابگردان به تغذیه گیاهی، رقابت درون گونه ‏ای و تنش کم ‏آبیاری در شرایط شمال خوزستان دکتری 1400/11/30
مهسا بالاورد تأثیر تنوع ترکیبات یونی بر روی برخی ویژگی¬های فیزیولوژیکی دو رقم کلزا در شرایط آب و هوایی اهواز کارشناسی ارشد 1390/04/14
سمانه حبیبی‌قهفرخی اثر قارچ میکوریزا تحت شرایط شوری (با دو نوع کیفیت آب) بر جذب عناصر غذایی، عملکرد واجزای عملکرد گندم در حضور و نبود میکروارگانیسم های خاک کارشناسی ارشد 1391/12/15
کامران حقی ابی اثر تغییر اقلیم و شاخص های اگرو کلیماتیک بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی گندم دیم در خرم آباد دکتری
عزیز خدادادی مطالعه برخی پارامترهای مؤثر در رشد نیشکر با استفاده از روش کنترل محصول Croplogging در ارقام تجاری نیشکر در اهواز کارشناسی ارشد 1385/01/01
خمدی-فاطمه اثر مدیریت بقایا و زراعت قبلی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی گندم با توجه به روش تغذیه دکتری 1395/10/07
محمد رضا دلفیه شبیه‌سازی تاثیر تاریخ کشت وکود نیتروژن بر مراحل فنولوژیکی، رشد و عملکرد ذرت دانه‌ای رقم SC604 با استفاده از مدل کامپیوتری Maize-Ceres در شرایط آب و هوایی اهواز کارشناسی ارشد 1386/01/01
مارال دیناروندی امکان سنجی زراعت ارقام جدید سیب زمینی (Solanum tuberosum L) به منظور تولید محصول زمستانه کارشناسی ارشد 1400/06/24
ناجی سیاحی اثر ریزگرد روی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکردی نیشکر در اهواز دکتری 1394/06/24
جواد سلطانی کاظمی بررسی توسعه کشت دیم کلزا با توجه به ارقام و تراکم‌های پیشنهادی در شرایط شمال استان خوزستان کارشناسی ارشد 1385/01/01
سیدبشیر فاضلی ارزیابی فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ های مختلف گندم در شرایط تنش غرقابی دکتری
سیده ندا قائم مقامی تاثیر سطوح نیتروژن و عناصر میکرو بر عملکرد و درصد روغن گلرنگ تحت شرایط بقایای گندم در اهواز کارشناسی ارشد 1391/03/23
نجمه کربلیوند ارزیابی اثر تنش توأم خشکی و شوری در مرحله رشد مقدماتی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه دو رقم گندم در اهواز کارشناسی ارشد 1393/03/13
علی کریمی اثر سطوح آبیاری و الگوهای کاشت مختلف بر عملکرد 2 رقم گندم در شرایط آب و هوایی اهواز کارشناسی ارشد 1390/01/27
مریم گودرزیان قهفرخی نقش اسیدسالسیلیک در تحمل به تنش گرمای آخرفصل برخی ارقام گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) دکتری 1399/11/20
علی اکبر میان بندی بررسی تاثیر تراکم های مختلف برروند رشد و عملکرد کمی و کیفیت محصول دانه دورقم کلزا در کشت پائیزه در منطقه اهواز کارشناسی ارشد 1383/01/01
الهه مفاخر ارزیابی کمی و کیفی علوفه و سیلوی مخلوط ذرت بهاره و آفتابگردان در منطقه اهواز کارشناسی ارشد 1388/01/25
محمدامین مکوندی بررسی روند تغییرات مراحل فنولوژیکی ارقام نیشکر به منظور بهینه سازی تغذیه نیتروژن دکتری 1398/06/30
نصیری - مرتضی ارزیابی اثر کاربرد برگی پلی آمین و برخی عناصر غذایی بر تحمل به خشکی ژنوتیپ های برنج با استفاده از روش تناوب آبیاری تر و خشک کردن( AWD) دکتری 1394/11/21
پست الکترونیکی: