اعضای هیات علمی

اسماعیل خالقی

اسماعیل خالقی

اسماعیل خالقی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرشته خرم ابادی اثر کائولین بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نهال لیمو ترش تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد
ثریا معلای مزرعی پاسخ نهال های جوان لیموترش رقم مکزیکن لایم به نیترات پتاسیم و باکتری های محرک رشد تحت تنش خشکی دکتری
عباس دانایی فر بررسی خصوصیات فیزیولوژیک و بیان برخی ژن های دخیل در مقاومت به شرایط شوری و قلیایی پایه های مرکبات و استفاده از آمینوکلات آهن جهت افزایش تحمل پایه به شرایط تنش دکتری 1402/03/24
معصومه زمانی دهبردی پاسخ دانهال های جوان لیموترش (Citrus aurantifolia) به محلولپاشی برگی پوترسین تحت سطوح مختلف آبیاری کارشناسی ارشد 1400/06/28
نرگس شفیعی پاسخ درختان جوان زیتون رقم کنسروالیا به اسید سالسیلیک و تنش کم آبی کارشناسی ارشد 1395/10/01
سیروس صفی پور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف زیتون در برخی از شهرستانهای استان خوزستان با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی کارشناسی ارشد 1395/11/27
سکینه علوی پور جلیعه مقایسه میوه دهی در نخل های پاجوشی و کشت بافتی رقم برحی خرما (Phoenix dactylifera cv. Barhi) از نظر صفات بیومورفولوژیکی، سیتوژنتیکی و بیان برخی از ژن های مؤثر در تشکیل میوه دکتری 1401/04/26
یوسف لطفی مطالعه برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه و روغن ژنوتیپ ‘T2’ و دو رقم زیتون’ابوسطل‘ و ’دزفولی‘ تحت شرایط آب و هوایی اهواز کارشناسی ارشد 1396/12/08
حسن نوروزی مقدم اثر مواد کمک کننده در استخراج روغن بر برخی شاخص های کمی و کیفی روغن زیتون ژنوتیپ T7 کارشناسی ارشد
عارف وحدانی تأثیر مدت انبار داری بر خصوصیات کمی و کیفی میوه و روغن ژنوتیپ ‘T2’ و دو رقم زیتون’ ابوسطل‘ و ’دزفولی‘ کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: