اعضای هیات علمی

اسماعیل خالقی

اسماعیل خالقی

اسماعیل خالقی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرشته خرم ابادی اثر کائولین بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نهال لیمو ترش تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد
ثریا معلای مزرعی پاسخ نهال های جوان لیموترش رقم مکزیکن لایم به نیترات پتاسیم و باکتری های محرک رشد تحت تنش خشکی دکتری
عباس دانایی فر بررسی خصوصیات فیزیولوژیک و بیان برخی ژن های مقاوم به شرایط شوری و قلیایی پایه های مرکبات و استفاده از آمینوکلات آهن جهت افزایش تحمل پایه به شرایط تنش دکتری
معصومه زمانی دهبردی پاسخ دانهال های جوان لیموترش (Citrus aurantifolia) به محلولپاشی برگی پوترسین تحت سطوح مختلف آبیاری کارشناسی ارشد 1400/06/28
نرگس شفیعی پاسخ درختان جوان زیتون رقم کنسروالیا به اسید سالسیلیک و تنش کم آبی کارشناسی ارشد 1395/10/01
سیروس صفی پور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف زیتون در برخی از شهرستانهای استان خوزستان با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی کارشناسی ارشد 1395/11/27
سکینه علوی پور جلیعه مقایسه میوه دهی در نخل های پاجوشی و کشت بافتی رقم برحی خرما (Phoenix dactylifera cv. Barhi) از نظر صفات بیومورفولوژیکی، سیتوژنتیکی و بیان برخی از ژن های مؤثر در تشکیل میوه دکتری 1401/04/26
یوسف لطفی مطالعه برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه و روغن ژنوتیپ ‘T2’ و دو رقم زیتون’ابوسطل‘ و ’دزفولی‘ تحت شرایط آب و هوایی اهواز کارشناسی ارشد 1396/12/08
حسن نوروزی مقدم اثر مواد کمک کننده در استخراج روغن بر برخی شاخص های کمی و کیفی روغن زیتون ژنوتیپ T7 کارشناسی ارشد
عارف وحدانی تأثیر مدت انبار داری بر خصوصیات کمی و کیفی میوه و روغن ژنوتیپ ‘T2’ و دو رقم زیتون’ ابوسطل‘ و ’دزفولی‘ کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: