اعضای هیات علمی

افراسیاب راهنما قهفرخی

افراسیاب راهنما قهفرخی

افراسیاب راهنما قهفرخی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)فعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهار عیدی اصل شوشتری بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک و سیتوکینین بر برخی صفات فیزیولوژیک و تجمع عناصر در گندم دوروم در خاک های آلوده به کادمیوم کارشناسی ارشد
منا غریبی بررسی روش‌های مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کینوا در شرایط اهواز کارشناسی ارشد
سارا کیانپور اثر تنش گرمای انتهای فصل بر صفات مرفوفیزیولوژیک و زراعی لاین های ایزوژن نزدیک گندم نان در شرایط اهواز کارشناسی ارشد
محمد ولی پور تأثیر کم آبیاری بر صفات مورفو فیزیولوژیک و عملکردی چهار ژنوتیپ کتان روغنی در شرایط اهواز کارشناسی ارشد
رضوان حسینی بررسی صفات مورفوفیزیولوژیک برخی ارقام و ژنوتیپ های گلرنگ (carthamus tinctorious L) در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد 1398/09/03
بهاره حسینعلی پور بررسی پاسخ‌های رشدی ریشه گندم در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد 1395/06/31
محبوبه خواجوی تأثیر کاربرد برگی هورمون سیتوکینین بر صفات مورفو فیزیولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی ارقام آفتابگردان تحت شرایط تنش گرمای آخر فصل دکتری
زمانی خلیلی-الهام تأثیر تنش کم آبی بر عملکرد کمی و کیفی علوفه برخی ارقام یونجه کارشناسی ارشد 1394/06/29
رضوان زندی دره غریب تأثیر سطوح رژیم های مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی ارقام گلرنگ کارشناسی ارشد 1398/06/31
فاطمه شجاعی نیا تأثیر تنش کم آبی بر صفات موفولوژیک و عملکرد اسانس اکوتیپ های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) در شرایط اهواز کارشناسی ارشد
الهام شجیرات تاثیر پرایمینگ هورمونی بر شاخصه های جوانه زنی و رشدی آفتابگردان تحت شوری کلرید سدیم کارشناسی ارشد 1400/11/30
بهنوش شیخ ممو اثر تنش گرمای انتهای فصل بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی هیبریدهای آفتابگردان (.Helianthus annuus L ) کارشناسی ارشد 1397/12/05
فرشاد صالحی ارزیابی صفات زراعی و ‌واکنش های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تعیین کننده عملکرد دانه و کیفیت روغن برخی ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)، در شرایط تنش گرمای آخر فصل دکتری 1400/03/09
فاطمه عسگری فروشانی بررسی واکنش های مورفوفیزیولوژیک گلرنگ زراعی (.Carthamus tinctorius L) به تنش غرقابی و بازیابی پس از آن کارشناسی ارشد 1400/07/21
مهدی عطارروشن تأثیر رژیم های مختلف آبیاری و تاریخ کشت بر صفات مورفو-فیزیولوژیک و عملکردی ارقام امیدبخش کنجد ناشکوفا در شرایط دزفول دکتری
سیدمحمد علوی متین بررسی تأثیر سطوح مختلف نانو پتاس و پتاس معمولی بر تحمل شوری برخی ارقام گندم نان و دوروم. کارشناسی ارشد 1392/11/29
سیدبشیر فاضلی تأثیر تنش غرقابی بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دانه دو رقم ماش [Vigna radiata (L.) WILEZEK] کارشناسی ارشد 1396/06/29
فخری-شکوه مطالعه رشد ریشه گندم نان به روش غربال گری در شرایط تنش شوری کارشناسی ارشد 1394/06/31
شهناز قهرمانی پیرسلامی تأثیر روش آبیاری و سطوح مختلف شوری بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک هیبرید704 ذرت در شرایط آب و هوایی اهواز کارشناسی ارشد 1393/06/29
ساره لرکی بررسی تأثیر پتاسیم بر تجمع کادمیوم و برخی صفات فیزیولوژیک دو رقم گندم دوروم کارشناسی ارشد 1392/11/28
محمود میرزایی پور اثر آبیاری با زهآب مزارع نیشکر بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های مختلف گندم (.Triticum aestivum L) در اهواز کارشناسی ارشد 1396/07/04
سید مریم موسوی اثر تغذیه پتاسیمی گیاه مادری بر رشد و جوانه زنی گندم در شرایط تنش شوری کارشناسی ارشد 1396/07/03
اسیه نژادسبهانی تأثیر تنش گرما بر ویژگی های زراعی و مورفولوژیک برخی ارقام و ژنوتیپ های بومی گلرنگ ایران کارشناسی ارشد 1398/11/16
رحیم نورافتاب تأثیر شخم حفاظتی و مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد گندم در شرایط اهواز کارشناسی ارشد 1398/06/26
پست الکترونیکی: