بازگشت به صفحه کامل

دفاع از پایان نامه خانم سارا ساکی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی رشته گرایش انرژی مطرح

دفاع از پایان نامه خانم سارا ساکی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی رشته گرایش انرژی مطرح


دفاع از پایان نامه خانم سارا ساکی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی رشته گرایش انرژی مطرح

    

موضوع: « طراحی ، ساخت و ارزیابی یک نمونه اولیه پمپ آب- هوای فشرده ترکیبی»

استاد راهنما: آقای دکتر خراسانی فردوانی                       

تاریخ برگزاری: 96/7/4          ساعت 14