بازگشت به صفحه کامل

دفاع از پایان نامه خانم سیده عارفه حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم رشته گرایش طراحی و

دفاع از پایان نامه خانم سیده عارفه حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم رشته گرایش طراحی و


دفاع از پایان نامه خانم سیده عارفه حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم رشته گرایش طراحی و

 

موضوع: « تخمین وضعیت نیتروژن محصول در مزاع نیشکر با استفاده از تصاویر هوایی دیجیتال و شبکه های عصبی مصنوعی »

استاد راهنما:  دکتر مسعودی       

تاریخ برگزاری: 96/6/28          ساعت 10