28005

28005      

مشخصات پرسنلی:

 • نام و نام خانوادگی: افراسیاب راهنما                                     
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • آدرس مکاتباتی:  اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • کد پستی: 831351 -61357
 • تلفن: 3364056-0613 (داخلی 3049)
 • فاکس: 3330079-0613 
 • پست الکترونیکی: a.rahnama@scu.ac.ir  

 
سوابق تحصیلی: 
کارشناسی، 1377، زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهرکرد

 • کارشناسی ارشد، 1382، زراعت، دانشگاه تهران
 • دکتری تخصصی، 1388، فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه تهران

 

فعالیت­های آموزشی:

 • بیوشیمی گیاهی، کارشناسی
 • زراعت گیاهان صنعتی، کارشناسی
 • دیمکاری، کارشناسی
 • زراعت حبوبات و گیاهان منطقه­ای، کارشناسی
 • عملیات کشاورزی، کارشناسی
 • رابطه آب، خاک و گیاه، کارشناسی
 • زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای، کارشناسی
 • موادتنظیم کننده رشدگیاهی، کارشناسی ارشد
 • موادتنظیم کننده رشدگیاهی، دکتری  Ph.D

 

(ترجمه و تألیف) کتاب:

 •  پاسخ گیاهان به تنش خشکی و شوری. افراسیاب راهنما. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. (در دست چاپ)
 •  اکولوژی تنش. 1395. افراسیاب راهنما. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
 •  پاسخ گیاهان به تنش های غیرزیستی. 1390. افراسیاب راهنما، کاظم پوستینی، شهریار ساسانی، حمیدرضا عیسوند. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • کاربردهای مهندسی متابولیک در گیاهان. 1391.  افراسیاب راهنما، علیرضا عباسی، عبدالرحمن رسول نیا.  انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • اکولوژی بذر. 1391. رضا توکل افشاری، منصور قربانپور، محسن بهشتیان مسگران و افراسیاب راهنما.  انتشارات دانشگاه تهران.   
 •  

 

راهنمایی پایان نامه:

 • اثر تغذیه پتاسیمی گیاه مادری بر رشد و جوانه زنی گندم در شرایط تنش شوری. دانشجو: سید مریم موسوی. (در حال اجرا).
 • اثر آبیاری با زه آب مزارع نیشکر بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های مختلف گندم (.Triticum aestivum L) در اهواز. دانشجو: محمود میرزایی پور. (در حال اجرا).
 • تأثیر تنش کم آبی بر صفات موفولوژیک و عملکرد اسانس اکوتیپ های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) در شرایط اهواز. دانشجو : فاطمه شجاعی نیا. (در حال اجرا).
 • بررسی پاسخ‌های رشدی ریشه گندم در شرایط تنش خشکی. دانشجو: بهاره حسینعلی پور. (در حال اجرا).
 • مطالعه رشد ریشه گندم نان به روش غربالگری در شرایط تنش شوری. دانشجو: شکوه فخری. تاریخ دفاع:  30/06/1394
 • تأثیر تنش کم آبی بر عملکرد کمی و کیفی علوفه برخی ارقام یونجه. دانشجو: الهام زمانی خلیلی. تاریخ دفاع:  29/06/1394  
 • تأثیر روش آبیاری و سطوح مختلف شوری بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک هیبرید704 ذرت در شرایط آب و هوایی اهواز. دانشجو: شهناز قهرمانی پیرسلامی. تاریخ دفاع:  29/06/1393
 • بررسی تأثیر پتاسیم بر تجمع کادمیوم و برخی صفات فیزیولوژیک دو رقم گندم دوروم . دانشجو: ساره لرکی.  تاریخ دفاع:  28/11/1392.  
 • بررسی تأثیر سطوح مختلف نانو پتاس و پتاس معمولی بر تحمل شوری برخی ارقام گندم نان و دوروم. دانشجو: سیدمحمد علوی متین. تاریخ دفاع:  29/11/1392.  
 • ارزیابی فیزیولوژیک تحمل به شوری برخی ارقام گندم نان (.Triticum aestivum L). دانشجو: فروغ جهانگیری‌بابادی. تاریخ دفاع:  30/06/1392

 مشاوره پایان نامه:

 • بررسی فیزیولوژیکی اثر پرایمینگ بذر و کاربرد هورمون (اکسین و سیتوکینین) درمتعادل سازی تاریخ مناسب کاشت گندم. دانشجو : نرگس خمدی  (در حال اجرا).
 • بررسی برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک علف‌های‌هرز‌ آتریپلکس (.Atriplex sp)، سیاه‌شور (.Suaeda sp)، پیچک صحرایی (.convolvulus sp) و کهورک (.Prosopis sp)، تحت تنش شوری در اهواز. دانشجو: اعظم جمشیدی زاده  (در حال اجرا).
 • اثر سطوح مختلف فشردگی، شوری و مواد آلی بر برخی فرایندهای بیولوژیکی خاک تحت کشت گندم. دانشجو: مهربان شاهپوری ارانی. تاریخ دفاع:  7/11/1393
 • جداسازی ژن‌های پینن سنتاز و گلیسرآلدهید3- فسفات دهیدروژناز از گیاه دارویی بومادران (.Achillea millefoloium L). دانشجو: مریم جاودان اصل. تاریخ دفاع:  29/11/1392.
 • جداسازی ژن مقاومت به شوری از ریز جلبک دونالیلا و همسانه سازی آن در وکتور کلونینگ جهت انتقال و ایجاد مقاومت به شوری در گیاهان. دانشجو: کمال ارگانی. تاریخ دفاع:  25/7/1391
 • تاثیر تلقیح قارچ تریکودرماویرنس و افزودن سیلیس در کاهش تنش شوری گیاه گندم. دانشجو: مسلم طهماسبی شامنصوری. تاریخ دفاع:  3/11/1394.
 • بررسی اثر گرما بر خصوصیات فیزیولوژیکی و سیتوژنتیکی دانه گرده در چند ژنوتیپ جو(Hordeum vulgare L) در شرایط آب و هوایی اهواز. دانشجو : اکرم اورکی. تاریخ دفاع:  30/6/1393.
 • ارزیابی اکولوژیکی تاثیر رقابت درون گونه ای و بین گونه ای بر کارایی استفاده از نیتروژن و کارایی استفاده از ذخایر فتوسنتزی در گندم. دانشجو: سارا اسدی. تاریخ دفاع:  21/12/1390.
 • اثر پتاسیم بر مقدار کربوهیدرات بیوماس و طول دوره پرشدن دانه در دو رقم گندم در شرایط اهواز. دانشجو:  آزاده علیزاده. تاریخ دفاع: 21/12/1390.
 • تأثیر مدیریت بقایای گیاهی گندم و منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم. دانشجو: سیده سمانه سهرابی. تاریخ دفاع: 21/11/1391.

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

Sara Asadi, Amir Aynehband and Afrasyab Rahnama. 2015. Nitrogen use efficiency assessment under intra specific competition stress. 2012.  Journal of Plant Physiology and Breeding, 4 (2): 9–21.

 

Sara Asadi, Amir Aynehband and Afrasyab Rahnama. 2011. Study weed-crop competition by agronomic and physiological nitrogen use. 2012.  European Journal of Experimental Biology, 11 (2): 365–375.

 

Afrasyab Rahnama, Rana Munns, Kazem Poustini and Michelle Watt. 2011. A screening method to identify genetic variation in root growth response to a salinity gradient. Journal of Experimental Botany, 62 (1): 69–77.

 

Afrasyab Rahnama, Richard A. James, Kazem Poustini and Rana Munns, 2010.  Stomatal conductance as a screen for osmotic stress tolerance in durum wheat growing in saline soil.Functional Plant Biology, 37: 255-269.

 

Afrasyab Rahnama, Kazem Poustini, Reza Tavakkol-Afshari, Ali Ahmadi and Houshang Alizadeh. 2011. Growth properties and ion distribution in different tissues of bread wheat genotypes (Triticcum aestivum L. (differing in salt tolerance. Journal of Agronomy and Crop Science. 197 (1): 21-30. doi:10.1111/j.1439-037X.2010.00437.x


 
Amir Aynehband, Sara Asadi and Afrasyab Rahnama. 2011. Dry matter distribution as affected by N rates and intra- and interspecific competition in wheat (Triticum aestivum L.).Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE). 9(3&4): 354-363.

 

Abdolrahman Rasoulnia, Mohammad Reza Bihamta, Seyed Ali Peyghambari, Houshang Alizadeh and Afrasyab Rahnama. 2011. Proteomic response of barley leaves to salinity.Molecular Biology Reports. 38:5055-5063. DOI 10.1007/s11033-010-0651-8.

 

Afrasyab Rahnama, Kazem Poustini, Reza Tavakkol-Afshari, Afshin Tavakoli. 2010. Growth and Stomatal Responses of Bread Wheat Genotypes in Tolerance to Salt stress.International Journal of Biological and Life Sciences. 6:4.

 

Rahnama-Ghahfarokhi, A and R. Tavakol Afshari. 2007. Methods for dormancy breaking and germination of galbanum seeds (Ferula gummosa). Asian Journal of Plant Sciences. 6(4):611-616.

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی:

 • شکوه فخری، افراسیاب راهنما، موسی مسکرباشی. 1395. ارتباط بین صفات‎ رشدی ریشه و شاخص‌های فیزیولوژیک دو رقم گندم نان در شرایط تنش شوری. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. (در دست چاپ)
 • اکرم اورکی، محمدرضا سیاهپوش، افراسیاب راهنما. 1395. اثر تنش گرمای انتهای فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات موفولوژیک ژنوتیپ های جو. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. (در دست چاپ)
 • حمید رجبی معماری، مریم جاودان اصل، داریوش نباتی احمدی، افراسیاب راهنما. 1395. مقایسه ‌روش‌های مختلف استخراج RNA از گیاه دارویی بومادران (.Achillea millefolium L). مجله تولیدات گیاهی. (در دست چاپ)
 • افراسیاب راهنما، رنا مانز، ریچارد جیمز. 1394.  بررسی اثرات تنش اسمزی و سمیت یونی ناشی از شوری با استفاده از پاسخ های سریع فتوسنتزی گندم دوروم. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. 46 (3): 519 – 527.
 • سیدمحمد علوی متین، افراسیاب راهنما، موسی مسکرباشی. 1394. تأثیر کاربرد پتاسیم بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی اکسیدان دو رقم گندم دوروم در شرایط شوری. مجله تولیدات گیاهی. 38 (4): 1 – 12.
 • سیدمحمد علوی متین، افراسیاب راهنما، موسی مسکرباشی. 1394. تأثیر سطوح مختلف نانو پتاس و پتاس معمولی بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی دو رقم گندم در شرایط شوری. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. 46 (1): 83 – 91.
 • سیدمحمد علوی متین، افراسیاب راهنما، موسی مسکرباشی. 1394. اثر نوع و مقادیر مختلف کود پتاسیم بر صفات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم گندم دوروم در شرایط تنش شوری. مجله تحقیقات غلات. 2 (5): 177 – 187.
 • روزبه فرهودی، اسفندیار فاتح، افراسیاب راهنما. 1394. بررسی تأثیر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی بابونه رقم پرسو (Matricaria recutita) در شرایط آب و هوایی شوشتر. مجله پژوهش‌های زراعی ایران. 13 (2): 248 – 255.
 • ساره لرکی، افراسیاب راهنما، امیر آینه بند. 1394. تأثیر پتاسیم بر توزیع و انباشت کادمیوم در اندام های مختلف دو رقم گندم دوروم. مجله تولیدات گیاهی. 38 (3): 79 – 92.
 • ساره لرکی، افراسیاب راهنما، امیر آینه بند. 1394. تأثیر کودهای پتاسیم بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک و تجمع کادمیوم دانه در گندم دوروم (Triticum durum  L.). مجله علوم زراعی ایران. 17 (3): 223 – 235.
 • سیده سمانه سهرابی، اسفندیار فاتح، امیر آینه بند، افراسیاب راهنما. 1393. برآورد شاخص‌های کارآیی نیتروژن و تغییرات عناصر غذایی در گیاه گندم تحت تأثیر مدیریت بقایا و منابع مختلف نیتروژن. مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار. 24 (3): 17 – 33.
 • سیده سمانه سهرابی، اسفندیار فاتح، امیر آینه بند، افراسیاب راهنما. 1393. ررسی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم. مجله بوم شناسی کشاورزی. 6 (3): 645 – 655.
 • ازاده علیزاده، مجید نبی پور، افراسیاب راهنما. 1393. تأثیر سطوح مختلف پتاسیم بر انتقال مجدد کربوهیدرات های محلول دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L.). مجله تولیدات گیاهی(مجله علمی کشاورزی). 37 (3): 69 – 82.
 • افراسیاب راهنما، کاظم پوستینی، رضا توکل افشاری. 1392.  استفاده از پاسخ های کوتاه مدت هدایت روزنه ای در غربال گری تحمل تنش اسمزی ارقام حساس و متحمل گندم (L. Triticum aestivum) به شوری. مجله تولیدات گیاهی. 36 (3): 93 – 104.   
 • سیده سمانه سهرابی، اسفندیار فاتح، امیر آینه بند، افراسیاب راهنما. 1393. ارزیابی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر تجمع مواد ذخیره‌ای در ساقه گندم و انتقال مجدد آن. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. 7 (2): 113 – 134.
 • سارا اسدی، امیر آینه بند، افراسیاب راهنما. 1392. مطالعه واکنش عملکرد گندم به تنش رقابت و سطوح مختلف نیتروژن. مجله پژوهش‌های زراعی ایران. 11 (2): 365 – 375.
 • امیرعلی کلیایی، غلامعلی اکبری، افراسیاب راهنما، امید آرمندپیشه، محمدرضا لبافی حسین آبادی. 1392.  بررسی اثرکودهای شیمیایی فسفاته و بیولوژیک بر شاخص های رشدی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط مختلف رطوبتی. مجله تولیدات گیاهی. 36 (1): 79 – 88.
 • افراسیاب راهنما، کاظم پوستینی، رضا توکل افشاری، عبدالرحمن رسول نیا. 1390. بررسی فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی اکسیدانت و پراکسیداسیون چربی‌‌ها در برگ پرچم ارقام حساس و متحمل گندم (Triticum aestivum L.) به تنش شوری. 42 (2): 359 – 371.
 • افراسیاب راهنما، کاظم پوستینی، رضا توکل افشاری، علی احمدی، هوشنگ علیزاده. 1389.  بررسی فیزیولوژیک دفع سدیم در بافت های مختلف ارقام حساس و متحمل به شوری گندم (L. Triticum aestivum). مجله علوم گیاهان زراعی ایران. 41 (1): 79 – 92. 
 •   

 

همایش‌های بین المللی:

Bahareh Hosein Alipoor, Afrasyab Rahnama and Ahmad Farrokhian Firouzi. 2015. Study of some physiological traits of bread wheat under osmotic stress. 1st International Congress on Development of Agricultural Science and Natural Resources.  Lodz, Poland

Rana Munns, Afrasyab Rahnama and Michelle watt. A new screening method identifies genetic variation in root response to a salinity gradient. September 2011. Cairns, Queensland, Australia.

Afrasyab Rahnama and Abdolrahman Rasoulnia. Activities of antioxidant enzyme and lipid peroxidation in wheat genotypes (Triticum aestivum L.) differing in salt tolerance. 10th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants.  Budapest, Hungary

Rana Munns, Afrasyab Rahnama and Michelle watt. A new screening method identifies genetic variation in root response to salt and water stress. July 2010. SEB Annual Main Metting. Prague, Czech Republic.

Richard James, Afrasyab Rahnama, Kazem Poustini, Xavier Sirault, Robert Furbank, and Rana Munns. New phenotyping methods for screening wheat and barley for water stress tolerance. 2009. Interdrought III, Shanghai, China.

 

همایش‌های داخلی:

 • فاطمه قهرمانی، افراسیاب راهنما، محمدرضا سیاهپوش، سعید برومند نسب، سهراب مینایی. 1393. بررسی تأثیر کیفیت آب در سیستم آبیاری بارانی شبانه بر برخی صفات فیزیولوژیک ذرت در کشت تابستانه. سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • افراسیاب راهنما، رنا مانز، ریچارد جیمز. 1393. اثرات اسمزی و یونی تنش شوری با استفاده از پاسخ های فتوسنتزی گندم. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
 • افراسیاب راهنما، 1393. تفکیک اثرات اسمزی و یونی تنش شوری با استفاده از پاسخ های فتوسنتزی. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج. (سحنران کلیدی).
 • فاطمه قهرمانی، افراسیاب راهنما، محمدرضا سیاهپوش، سعید برومند نسب، سهراب مینایی. 1393. بررسی برخی صفات فیزیولوژیک دو هیبرید ذرت در دو روش آبیاری با آب شور در کشت تابستانه. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
 • شکوه فخری، افراسیاب راهنما، موسی مسکرباشی. 1393. بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیک دو رقم گندم نان در حضور کلرید سدیم و کلرید پتاسیم. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
 • شکوه فخری، افراسیاب راهنما، موسی مسکرباشی. 1393. پاسخ رشدی ریشه دو رقم گندم نان در شرایط خاک شور. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
 • افراسیاب راهنما، رنا مانز، ریچارد جیمز. 1393. استفاده از هدایت روزنه ای جهت غربال گری تحمل تنش اسمزی گندم دوروم. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه آزاد اسلامی کرج .
 • سیدمحمد علوی متین، افراسیاب راهنما، موسی مسکرباشی. 1392. تاثیر سطوح مختلف کودهای نانو پتاس و پتاس معمولی بر عملکرد ارقام حساس و متحمل گندم نان در شرایط شوری خاک. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • ساره لرکی، افراسیاب راهنما، امیر آینه بند. 1392. اثرات سولفات پتاسیم و نانو پتاس بر شاخصه های جوانه زنی دو رقم گندم دوروم در شرایط حضور کادمیوم (L. var. durum Triticum turgidum). سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • سیدمحمد علوی متین، فاطمه نصیری، افراسیاب راهنما، موسی مسکرباشی. 1392. بررسی اثر سطوح نانو پتاس و پتاس معمولی بر خصوصیات جوانه زنی دو رقم گندم دوروم تخت شرایط شوری. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • ساره لرکی، افراسیاب راهنما، امیر آینه بند. 1392. اثر فرم و میزان پتاسیم بر عملکرد ارقام گندم دوروم در خاک های آلوده به فلز سنگین کادمیوم. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • اکرم اورکی، محمدرضا سیاهپوش، افراسیاب راهنما. 1392. مطالعه تأثیر گرما بر مرحله گامتوفیت زندگی گیاه جو از نظر توان جوانه‌زنی دانه گرده. همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالش ها و راهکارها، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین.
 • اکرم اورکی، محمدرضا سیاهپوش، افراسیاب راهنما. 1392. بهینه سازی جوانه زنی و رشد لوله دانه گرده جو (.Hordeum vulgare L) در شرایط آزمایشگاهی. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران. تهران.
 • فروغ جهانگیری بابادی، حبیب اله روشنفکر، افراسیاب راهنما، پیمان حسیبی. 1392. بررسی وضعیت توزیع یون در اندام های مختلف برخی ارقام گندم نان (.Triticum aestivum L) درشرایط شوری. اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور. تبریز.
 • افراسیاب راهنما، رنا مانز، میشل وات. 1391. پاسخ رشد ریشه به تنش شوری با استفاده از روش جدید غربال گری. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه آزاد اسلامی کرج.
 • آزاده علیزاده، مجید نبی پور، افراسیاب راهنما. 1391. تاثیرسطوح مختلف پتاس خاک برعوامل روزنه ای و غیرروزنه ای کنترل کننده فتوسنتز دردورقم گندم. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه آزاد اسلامی کرج.
 • سیده سمانه سهرابی، اسفندیار فاتح، امیر آینه بند، افراسیاب راهنما. 1391. بررسی روند تغییرات علف‌های هرز گندم تحت مدیریت بقایا و منابع مختلف نیتروژن. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. اردبیل.
 • ازاده علیزاده، مجید نبی پور، افراسیاب راهنما. 1390.  افزایش بهره وری تولید گندم از طریق کنترل میزان پتاسیم مصرفی. نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرضه کشاورزی و منابع طبیعی. قم.
 • افراسیاب راهنما، کاظم پوستینی، رضا توکل افشاری، علی احمدی، هوشنگ علیزاده. 1389. بررسی برخی صفات فیزیولوژیک مرتبط با تحمل شوری در برگ پرچم ارقام حساس و متحمل به شوری گندم (Triticum aestivum L). یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه شهید بهشتی.
 • افراسیاب راهنما، کاظم پوستینی. 1389. ارتباط بین هدایت روزنه ای و سرعت رشد در تحمل تنش اسمزی گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط شوری. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه شهید بهشتی.

 

افتخارات:

 • پژوهشگربرگزیده دانشگاه شهید چمران اهواز  در سال 1392

 

فرصت­های تحقیقاتی

- تحقیق و پژوهش در تیم تحقیقات شوری استرالیا در مؤسسه تحقیقاتی علمی و صنعتی کشورهای مشترک­المنافع (CSIRO ) در کشور استرالیا- شهر کنبرا به راهنمایی پروفسور رنا مانز (Rana Munns )، ریچارد جیمز (Richard James ) و میشل وات (Michelle Watt ) (2008-2007).

- پژوهش و فعالیت در پروژه تحقیقاتی مشترک بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه صنعتی توکیو- ژاپن با همکاری پروفسور تاداهیرو کاتو (Kato Tadahiro ) و دکتر رضا توکل افشاری (1383).

 

داور مجلات علمی- پژوهشی خارجی

Functional Plant Biology -

          Environmental and Experimental Botany -

         International Journal of Plant Production -

      Australian Journal of Crop Science (AJCS). -

          African Journal of Agricultural Research -

          Journal of Agricultural Science and Technology (JAST) -

   Industrial Crops and Products -

       

داور مجلات علمی - پژوهشی داخلی

-  مجله علوم گیاهان زراعی ایران

- مجله تولیدات گیاهی

- مجله علوم زراعی ایران

- مجله تحقیقات غلات

- مجله بیوتکنولوژی کشاورزی

- مجله فن آوریهای نوین کشاورزی

- فصلنامه علمی پژوهشی "علوم به زراعی گیاهی"