27152

27152


سوابق آموزشی ، علمی و تحقیقاتی

    2. سوابق تحصیلی

2.1. مقاطع تحصیلی

کارشناسی : مهندسی کشاورزی – آب و خاک - دانشگاه جندی شاپور اهواز – 1353

کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی - دانشگاه شهید چمران اهواز – 1368

  دکتری : مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، 1377

  2.2. پایان‌نامه‌ها

کارشناسی ارشد: ارزیابی آماری کارآیی تراکتورها و گاوآهن های متداول در خوزستان و مقایسه عملی در بکسواد در آن ها.

دکتری: بررسی اثر ارتعاش زیرشکن بر مقاومت کششی و خواص فیزیکی خاک

3. عضویت در مجامع علمی

عضو انجمن علمی مهندسی ماشین های کشاورزی ومکانیزاسیون

عضو انجمن علوم ایمنی ایران

4. داور مجلات علمی:

مجله علمی کشاورزی(مهندسی زراعی) –دانشکده ی کشاورزی – دانشگاه شهید چمران

مجله ی علوم کشاورزی ایران- دانشکده ی کشاورزی- دانشگاه تهران
 

مجله دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده ی کشاورزی


مجله ی تحقیقات کشاورزی موسسه ی تحقیقات فنی و  مهندسی کشاورزی ورزات جهاد کشاورزی کرج

مجله ی علمی پژوهش های کشاورزی دانشگاه آزاد شوشتر


مجله ی علمی کشاورزی دانشگاه گیلان

مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

مجله ی دانش کشاورزی – دانشکده ی کشاورزی – دانشگاه تبریز
مجله نشریه ماشین های کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد
مجله پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی- دانشگاه شهرکرد

 5.  سوابق آموزشی:

1        استاتیک                   

2        مقاومت مصالح(1)            

3        ترمو دینامیک                

4        طراحی و اجزای ماشین های کشاورزی                  

5       عملیات کارگاهی          

6        رسم فنی             

7        روش تحقیق

8        مدیریت فناوری و جابه جایی مواد کشاورزی

9        مباحث نوین در کشاورزی

10      طراحی پروژه های مکانیزاسیون 
11      مهندسی پس از برداشت            
12     بازیافت و مدیریت منابع
13    بازیافت پسماندهای ارگانیک
14    تصفیه ضایعات و پسماند صنعتی

  6.سوابق پژوهشی :

6.1 تعداد طر حهای تحقیقاتی انجام شده و در دست اقدام 2

  6.2. عناوین مقالات پذیرش و چاپ شده در کنگره های بین المللی: در سامانه پژوهشی موجود هستند.

تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی: 22

  3، 6. انتشارات (مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی )  

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی: 29 

7. مسؤولیت های اجرایی:

1- مدیریت گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون از سال 1380 تا 1386


2- سرپرستی مزارع و کارگاه های آموزشی و تولیدی مجتمع عالی
آموزش و پژوهش رامین (ملاثانی) از سال 1356 تا 1358


3- سرپرست اجرایی ماشین های کشاورزی جهاد سازندگی شهرستان مسجد سلیمان از مرداد 1360 تا آبان ماه 1360


4- نماینده ی تام الاختیار دانشگاه در رابطه با ماشین آلات تولید داخل شورای مرکزی جهاد سازندگی استان خوزستان از سال 1363 تا 1364


5- عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ی کشاورزی از سال 1380 تا1386 و از سال 1390 تا 1394


6- دبیر نخستین همایش توسعه ی  مکانیزاسیون کشاورزی و بررسی چالش های فراروی آن در استان خوزستان – دانشکده ی کشاورزی – دانشگاه شهید چمران اهواز از آذر 1383 تا اسفند 1383


7- عضو هئیت تحریریه مجله ی علمی کشاورزی – دانشگاه شهید چمران اهوازاز سال 1385 تا 1388و از سال 1390 تاکنون ( ادامه دارد)


8- عضو کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی هیئت ممیزه ی دانشگاه شهید چمران از سال 1386 تا 1388


9- عضو کمیسیون تخصصی علوم کشاورزی، دامپزشکی،چاپ و انتشارات دانشگاه
شهید چمران اهواز از سال 1387 تا 1389
10-مدیر گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی ومکانیزاسیون
11- مدیر مسئول مجله علمی کشاورزی( مهندسی زراعی) دانشگاه شهید چمران اهواز - از سال 1392 تاکنون( ادامه دارد)