26469

26469


  

کارنامه آموزشی و پژوهشی (CV )

آذر 1394

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: مهدی مهرابی کوشکی                

سال ومحل تولد: 1352 ، خمینی‌ شهر اصفهان

شغل و آدرس: استادیار بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 33364051-061

دورنگار :  3330079-0611

پست الکترونیک:  mhdmhrb@gmail.com; mhdmhrb@scu.ac.ir

 

مدارج علمی

تحصیلی:

1391-1388: دوره دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد

رشته: بیماری شناسی گیاهی (قارچ‏شناسی)

تاریخ فارغ التحصیلی: بهمن ماه 91

عنوان رساله دکتری: بررسی بیان افتراقی ژن‌های قارچ تریکودرما در طول کلونیزاسیون اسپرموسفر و ریزوسفر گوجه‌فرنگی با ارزیابی پروفیل‌های نسخه‌برداری

 

1385-1383: فوق لیسانس، دانشگاه بوعلی سینا همدان

رشته: بیماری‌شناسی گیاهی

عنوان رساله کارشناسی ارشد: مطالعه امکان بیوکنترل بیماری پاخوره و سیاهک پنهان گندم با استفاده از مخلوط جدایه‌های موثر تریکودرما و آرد خردل

 

1375-1371: لیسانس، دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته: مهندسی کشاورزی – گیاه‌پزشکی

 

سوابق آموزشی:

1- دانشگاه شهید چمران اهواز:

تدریس دروس قارچ شناسی تکمیلی، بیولوژی مولکولی و روش ها و وسائل تحقیق در بیماری شناسی گیاهی در مقطع کارشناسی ارشد

تدریس اصول بیماری شناسی گیاهی، زیست شناسی سلولی مولکولی و بیماری های فیزیولوژیک در گیاهان در مقطع کارشناسی

 

2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان):

تدریس درس اصول بیماری شناسی گیاهی و عملیات تخصصی گیاهپزشکی در مقطع کارشناسی

 

3- دانشگاه جامع علمی کاربردی، مجتمع آموزش عالی شهید بابائی اراک:

1- تدریس آفات و بیماری‌های سیب‌ زمینی برای کارشناسان حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

2- تدریس مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی برای کارشناسان حفظ نباتات و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

 

4- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی:

1- تدریس بیماری‌های محصولات زراعی، درختان میوه، گیاهان زینتی و سبزیجات برای کارشناسان حفظ نباتات و کارشناسان مسئول درگیر در کلینیک‌های گیاهپزشکی استان مرکزی.

 

سوابق پژوهشی:

1- دوره های پژوهشی:

فرصت مطالعاتی-پژوهشی در دانشگاه سالامانکا اسپانیا  به مدت شش ماه (عنوان تحقیق: کمک به شناسائی وظائف ژن پی تومور پروتئین در قارچ تریکودرما)

 

2- طرح های تحقیقاتی انجام شده یا در دست اقدام:

 

عنوان طرح

نقش

وضعیت طرح

1

شناسائی مولکولی فلور میکروبی همراه میوه خرما در استان خوزستان

مجری اول

در حال اجرا

2

شناسائی مولکولی جدایه های تریکودرما با استفاده از توالی یابی جزئی ژن های rDNA و Tef

مجری اول

پایان یافته

 

مقالات منتشر‌شده در مجلات به ترتیب تاریخ:

1.  ابراهیم سالاری، حمید روحانی ، عصمت مهدی خانی مقدم ، روح اله صابری ریسه و مهدی مهرابی کوشکی. 1394. کارائی دو روش بذرمال و خاک مصرف تریکودرما روی شاخص های رشدی گیاه گوجه  فرنگی. حفاظت گیاهان، 28 (4): 500-507.

2.  مهرابی کوشکی مهدی، روحانی حمید و عصمت مهدیخانی مقدم. 1393. نسب شناسی ژنی برای قطعه توالی های افتراقی بیان شده ی Trichoderma harzianum  در طول کلونیزاسیون اسپرموسفر و سطح ریشه گوجه فرنگی. مجله علمی پژوهشی دانش گیاهپزشکی ایران، 45(1):184-171

3.  مهرابی کوشکی مهدی، ظفری دوستمراد و شریف نبی بهرام. 1388. بررسی کنترل سیاهک پنهان گندم با استفاده از آرد خردل، جدایه‌های تریکودرما و مواد بیولوژیک. مجله علمی پژوهشی علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان،  13(47):747-741.

4.  مهرابی کوشکی مهدی و ظفری دوستمراد. 1388. تاثیر جدایه‌های Trichoderma در تحریک رشد گیاه گندم. مجله علمی پژوهشی دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 39(1):96-91

5.  مهرابی کوشکی مهدی و ظفری دوستمراد. 1387. نقش گونه‌های قارچ Trichoderma در کنترل بیولوژیکی بیماری‌های گیاهی. مجله علمی تخصصی زیتون، 33-200:27

6.  مهرابی کوشکی مهدی، ظفری دوستمراد، روحانی حمید و قلندر مجتبی. 1386. ارزیابی تاثیر جدایه‌های تریکودرما، آرد خردل و دو محصول تجاری بیولوژیک در کنترل بیماری پاخوره گندم . مجله علمی پژوهشی دانش کشاورزی تبریز، 17(3): 208-197

7.  مهرابی کوشکی مهدی، ظفری دوستمراد و روحانی حمید. 1386. بررسی سازگاری گونههای تریکودرما با قارچکشهای توصیه شده برای کنترل سیاهک پنهان گندم و جو . مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 4(6): 160-151  

  1. Moradi N, Rajabi-Memari H, Mehrabi-Koushki M, Taherkhani K, Moazzen-Reza-Mahalle H, Sheikhi F, Nasirpour N, Sanjabifard Z, 2015. First report of Sugarcane streak mosaic virus in Iran. New Disease Reports 32, 2. http://dx.doi.org/10.5197/j.2044-0588.2015.032.002
  2. Mehrabi Koushki, M., Rouhani, H., and Mahdikhani Moghaddam, E. 2012. Differential display of abundantly expressed genes of Trichoderma harzianum during colonization of tomato-germinating seeds and roots. Current Microbiology, 65(5):524–533 (IF2011=1.8)

10. Mehrabi Koushki, M., Rouhani, H., and Farsi, M. 2011. Genetic manipulation of fungal strains for Improvement of heterologous genes expression (a minireview). African Journal of Biotechnology, 10(41): 7939-7948. (IF2010=0.57)

11. Zafari, D., Mehrabi Koushki, M., and Bazgir, E. 2008. Biocontrol evaluation of wheat take-all disease by Trichoderma screened isolates. African Journal of Biotechnology, 7(20):3650-3656. (IF2010=0.57)

12. Mehrabi Koushki, M., and Zafari, D. 2007. Feasible Study of twin application of Trichoderma biological agents and fungicides using to Control wheat bunts. International Journal of Applied Agricultural Research, 2:109-118.

مقالات ارائه‌شده در کنفرانس‌ها:  

1.  مهرابی کوشکی، م.، باورساد، م.، فرخی نژاد، ر.، جمشیدی، م. و علی محمدی، ا. 1394. ارتباط فیلوژنتیکی بعضی گونه  های تریکودرما با استفاده از ژن های nrRNA و tef1 . خلاصه‌ مقالات دومین کنگره قارچ شناسی ایران. 5-3 شهریور ماه، کرج، ایران، ص10.

2.  مهرابی کوشکی، م.، باورساد، م.، فرخی نژاد، ر.، جمشیدی، م. و علی محمدی، ا. 1394. اولین گزارش گونه Trichoderma capillare برای میکوفلور ایران. خلاصه‌ مقالات دومین کنگره قارچ شناسی ایران. 5-3 شهریور ماه، کرج، ایران، ص 41.

3.  باورساد، م.، فرخی نژاد، ر. و مهرابی کوشکی، م. 1394 شناسائی مولکولی بیمارگرهای همراه پوسیدگی ریشه و طوقه لوبیا چشم بلبلی در استان خوزستان. خلاصه‌ مقالات دومین کنگره قارچ شناسی ایران. 5-3 شهریور ماه، کرج، ایران، ص 56.

4.  مهرابی کوشکی مهدی و مجدآباد مسلم. 1387. وقوع بیماری پوسیدگی ریشه کلزا ناشی ازRhizoctonia solani  در استان مرکزی. خلاصه‌ مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، ص 58

5.  مهرابی کوشکی مهدی، ظفری دوستمراد و بازگیر  عیدی. 1387. اولین گزارش بیماری پاخوره گندم ناشی از Gaeumannomyces graminis var. tritici در استان لرستان. خلاصه‌ مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، ص 232

6.  مهرابی کوشکی مهدی، ظفری دوستمراد و نظمی رودسری فاطمه. 1386. کمک به شناسائی گونه‌های قارچ Trichoderma  در فراریشه‎ی گیاهان فضای سبز شهری در استان مرکزی. مجموعه مقالات سومین  همایش  ملی فضای سبز شهری (دوم)، کیش، ص 233-226

7.  مهرابی کوشکی مهدی، ظفری دوستمراد، روحانی حمید و قلندر مجتبی. 1385. بررسی امکان کنترل بیولوزیکی بیماری پاخوره گندم با استفاد از جدایه های موثر تریکودرما . خلاصه مقالات هفدهمین  کنگره گیاهپزشکی ایران، کرج، ص 22

  1. Moradi N, Rajabi-Memari H, Mehrabi-Koushki M, Taherkhani K, Moazzen-Reza-Mahalle H, Sheikhi F, Nasirpour N, Sanjabifard Z, 2015. Molecular detection of SCMV in sugarcane fields of Khouzestan province. First International and 9th National Biotechnology Congress, May 24-26, Tehran- Iran,
  2. Mehrabi Koushki, M. 2014. Development of an in vivo method for fungus-speromosphere interaction. The proceedings of 1st International Conference on New Ideas in Agriculture, 26-27 Jan. 2014, Isfahan, P314.

10. Mehrabi Koushki, M., Rouhani, H., and Mahdikhani Moghaddam, E. 2012. Differential display of abundantly expressed genes of Trichoderma harzianum during colonization of tomat -germinated seeds and roots. The proceedings of Natural Products and Biocontrol Meeting, 19-21th Sep 2012, Perpignan, France, P100.

11. Mehrabi Koushki, M., Rouhani, H., and Mahdikhani Moghaddam, E. 2012. Rhizoplane colonization and growth promoting of tomato by Trichoderma strains. The proceedings of Natural Products and Biocontrol Meeting, 19-21th Sep 2012, Perpignan, France, P101.

 

کارگاه های آموزشی:

- شناخت مارکر های مولکولی و تهیه نقشه های ژنتیکی به مدت دو روز

- ویرایش، پردازش و آنالیز اطلاعات خام توالی های اسید نوکلئیک و رفع اشکالات تکنیکی در فرایند تعیین توالی به مدت نه ساعت

 

افتخارات پژوهشی:

- کسب عنوان پژوهشگر برگزیده استان مرکزی در سال 1387

 

تجربیات شغلی

- سال های 1384-1376: کارشناس حفظ نباتات، مروج کشاورزی و کارشناس تحقیق طرح جامع سن غلات در پایلوت خنداب، سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

- سال های 1385-1384: کارشناس حفظ نباتات، سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

- سال های 1388-1385: کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی و کارشناس مسئول قرنطینه، سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

- سال های 1390-1388: کارشناس ارشد حفظ نباتات، سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

- سال های 1391-1390: محقق میهمان در دپارتمان ژنتیک و میکروبیولوزی، دانشگاه سالامانکا، اسپانیا