26459

26459


سوابق آموزشی ، علمی و تحقیقاتی

   2. سوابق تحصیلی

2.1. مقاطع تحصیلی

کارشناسی : مهندسی کشاورزی – باغبانی - دانشگاه شهید چمران اهواز – 1356

کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی – گیاهپزشکی - دانشگاه شهید چمران اهواز – 1363

   دکتری : حشره شناسی ،دانشگاه شهید چمران – اتمام دوره 1383

  2.2. پایان‌نامه‌ها

3. عضویت در مجامع علمی

عضو انجمن حشره شناسی گیاهی ایران

4. داور مجلات علمی:

مجله ی علمی کشاورزی

5.  سوابق آموزشی:

1        کارشناسی ارشد: حشره شناسی،               

2        حشره شناسی و دفع آفات            

3        آفات انباری                 

4        اکولوژی حشرات                  

5        دکتری: رفتار شناسی حشرات          

6.سوابق پژوهشی :

6.1 تعداد طر حهای تحقیقاتی انجام شده و در دست اقدام 3

  6.2. عناوین مقالات پذیرش و چاپ شده در کنگره های بین المللی:

تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی 25

 3، 6. انتشارات (مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی )   
  
تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی 16  
مقالات کامل در کنفرانس ها :3  

4و6. تعداد کتاب های ترجمه و تألیفی چاپ شده:

تعداد 1 جلد کتاب چاپ شده

7. تعداد پایان نامه ها و راهنمایی پروژه:

تعداد پایان نامه کارشناسی ارشدبعنوان استاد راهنما:  12    
تعداد پایان نامه کارشناسی ارشدبعنوان استاد مشاور:  11

تعداد پایان نامه دکتری بعنوان استاد راهنما:  5
تعداد پایان نامه کارشناسی ارشدبعنوان استاد مشاور:1

 8. مسؤولیت های اجرایی: