26425

26425


برنامة درسی چهار ساله گروه خاکشناسی

(ورودی 81 به بعد)

 

نیمسال اول  ( ترم 1)

نیمسال دوم  (ترم 2 )

نیمسال اول سال اول

نیمسال دوم سال اول

شماره

درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

شماره درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

1

اندیشه اسلامی (1)

2

ندارد

2

اندیشه اسلامی (2)

2

1

7

فارسی

3

ندارد

10

تربیت بدنی (2)

1

9

9

تربیت بدنی(1)

1

ندارد

11

ریاضیات عمومی

3

ندارد

14

شیمی عمومی

3

ندارد

13

فیزیک عمومی

3

ندارد

15

گیاه شناسی (1)

3

ندارد

12

اکولوژی

3

ندارد

19

زمین شناسی

3

ندارد

18

آمار و احتملات

3

ندارد

20

آشنایی با کامپیوتر

2

ندارد

25

زراعت عمومی

3

15

 

جمع واحد

17

 

 

     جمع واحد

18

 

 

 

 

 

نیمسال سوم (ترم 3 )

نیمسال چهارم (ترم 4 )

نیمسال اول سال دوم

نیمسال دوم سال دوم

شماره

درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

شماره درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

6

تفسیر موضوعی قرآن

2

ندارد

3

اخلاق اسلامی

2

ندارد

8

زبان خارجه

3

ندارد

26

مساحی و نقشه برداری

3

11 و 18

16

شیمی آلی

3

14

27

باغبانی عمومی

3

15 و 25

17

شیمی تجزیه

3

14

30

طرح آزمایشهای کشاورزی (1)

3

18

23

اقتصاد کشاورزی

3

ندارد

33

خاکهای شور و سدیمی

3

24

24

خاک شناسی عمومی

3

ندارد

35

حاصلخیزی خاک و کودها

3

24

 

جمع واحد

17

 

 

     جمع واحد

17

 

 

 

نیمسال پنجم ( ترم 5 )

نیمسال ششم ( ترم 6 )

نیمسال اول سال سوم

نیمسال دوم سال سوم

شماره

درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

شماره درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

4

انقلاب اسلامی ایران

2

ندارد

22

هوا و اقلیم شناسی

3

ندارد

32

شیمی خاک

3

17 و 24

28

ماشینهای کشاورزی

3

25

21

آبیاری عمومی

3

11 و 24 و25

37

رابطه آب و خاک و گیاه

3

21

34

پیدایش و رده بندی خاک

4

19 و 24

40

اصول زهکشی

3

21 و 26

29

عملیات کشاورزی

3

ندارد

44

تغذیه گیاه

3

35

66

ریاضیات (1) گزینه (2)

3

ندارد

65

کیفیت آب (گزینه 1)

3

21

61

آلودگی محیط زیست (گزینه 1)

2

ندارد

67

ریاضیات (2) گزینه (2)

3

66

                گزینه 1

جمع واحد

               گزینه 2

17

 

18

 

                    گزینه 1

      جمع واحد

                    گزینه 2

18

 

18

 

 

 

نیمسال هفتم ( ترم7 )

نیمسال هشتم ( ترم 8 )

نیمسال اول سال چهارم

نیمسال دوم سال چهارم

شماره

درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

شماره درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

31

فیزیک خاک

3

24

5

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

ندارد

36

بیولوژی خاک

3

24

38

ارزیابی اراضی

3

34

39

شناسایی و تهیه نقشه خاک

3

34

41

پروژه

2

ندارد

42

حفاظت خاک و آب

3

24

55

آشنایی با قوانین و مقررات خود

3

 

43

زبان تخصصی

2

ندارد

اشتغالی در بخش کشاورزی

 

ندارد

58

کارتوگرافی (گزینه 1)

2

26

گزینه (1 و 2)

 

 

72

نقشه برداری تکمیلی (گزینه 2)

3

ندارد

56

آبخیز داری (گزینه 1)

3

42

 

62

ارزیابی محیط زیست (گزینه 1)

2

ندارد

68

مکانیک خاک (گزینه 2)

3

ندارد

                      گزینه 1

    جمع واحد 

                      گزینه 2

16

 

17

 

                        گزینه 1

     جمع واحد

                        گزینه 2

15

 

13