26424

26424


رشته ها و گرایش های گروه خاک شناسی:

 

       الف- رشته ها و گرایش های کارشناسی

·         مهندسی کشاورزی با گرایش محیط زیست

·         مهندسی کشاورزی- خاکشناسی با گرایش آب و خاک    

·               

       ب- گرایش های کارشناسی ارشد

·         فیزیک و حفاظت خاک

·         شیمی و حاصلخیزی خاک

·         ارزیابی، پیدایش و رده بندی خاکها