26155

26155


 2. سوابق تحصیلی

2.1. مقاطع تحصیلی

کارشناسی : مهندسی کشاورزی – آب و خاک - دانشگاه شهید چمران اهواز –1352

کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی – زراعت - دانشگاه کلرادو آمریکا – 1360

  2.2. پایان‌نامه‌ها

کارشناسی ارشد:

3. عضویت در مجامع علمی:

انجمن برنج کشور

انجمن عناصر کمیاب ایران

4.  سوابق آموزشی:

1        خاکهای شور و قلیا                  

2        بیولوژی خاک             

3        عملیات کشاورزی                 

4        تغذیه گیاه                  

             

  5.سوابق پژوهشی :

5.1 تعداد طر حهای تحقیقاتی انجام شده و در دست اقدام 4

 

5.2. عناوین مقالات پذیرش و چاپ شده در کنگره های بین المللی:

تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی3

 

3، 5. انتشارات (مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی )     

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی 6

6. مسوؤلیت های اجرایی:

نماینده دانشکده کشاورزی در شورای تحقیقات کشاورزی استان