26144

26144


 

  2. سوابق تحصیلی

2.1. مقاطع تحصیلی

کارشناسی : مهندسی کشاورزی –  دانشگاه سوخادیا هندوستان - 1364

کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی – خاکشناسی – دانشگاه راجستان هندوستان -  1367

دکتری : خاکشناسی ،دانشگاه راجستان هندوستان، اتمام دوره 1371

  2.2. پایان‌نامه‌ها

کارشناسی ارشد:

دکتری:

3.  سوابق آموزشی:

1        خاکشناسی عمومی

2        عملیات کشاورزی             

3        خاکهای شور سدیمی                

4        اصول نظری روشهای پیشرفته آزمایشگاهی               

5       حاصلخیزی خاک تکمیلی      

6        تغذیه نبات در باغبانی تکمیلی        

 4- داور مجلات علمی:

مجله علمی کشاورزی اهواز

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی        

  5.سوابق پژوهشی :

5.1. تعداد طرح های تحقیقاتی انجام شده و در دست اقدام2

  5.2. عناوین مقالات پذیرش و چاپ شده در کنگره های بین المللی:

تعداد7 مقاله ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی

  3، 5. انتشارات (مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی )     

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی 1

6- مسوؤ لیت های اجرایی:

معاونت اداری ومالی دانشگاه شهید چمران اهواز