25836

25836


 

تاریخچه گروه زراعت و اصلاح نباتات

1 – تاریخچه گروه شامل :

الف – سال اول تاسیس گروه :  گروه زراعت و اصلاح نباتات در سال 1353 با انتقال دانشکده کشاورزی به شهراهواز تأسیس شد و تا به حال دارای مدیران زیر بوده است.

 

ب – مدیران گروه از اول تاسیس تا کنون :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شروع خدمت

پایان خدمت

مدت خدمت به سال

1

آقای دکتر بهمن اهدائی

1353

1356

4 سال

2

آقای دکتر قربان نورمحمدی

1357

1362

5 سال

3

آقای دکتر محمد جعفر بحرانی

1363

1365

3 سال

4

آقای مهندس عباس والا

1366

1369

3سال

5

آقای دکتر علی کاشانی

1369

1372

4 سال

6

آقای مهندس موسی مسکرباشی

1372

1374

2 سال

7

آقای دکتر رضا مامقانی

1375

1381

5 سال

8

آقای دکتر علی کاشانی

1381

1382

2 سال

9

آقای دکتر مجید نبی پور

1382

1383

1 سال

10

آقای دکتر رضا مامقانی

1383

1385

2 سال

11

آقای دکتر موسی مسکرباشی

1385

6/2/1390

5 سال 

12 آقای دکتر حبیب اله روشنفکر     6/2/1390 تاکنون

 

ج– تعداد دانشجویان اولین سال تاسیس:  20 نفر

د- رشته های سال اول تاسیس : زراعت 

و – تعداد دانشجویان کنونی : 210 نفر ، 180نفر کارشناسی و 30 نفر کارشناسی ارشد