25831

25831


 


 
دکتر نوراله معلمی

سمت :  ریاست دانشکده کشاورزی

تلفن : 3360016-0611

دورنگار : 3330079-0611

پست الکترونیک :      nmollemi@yahoo.com

   
موقعیت کنونی :   دانشیارگروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید