37095

37095


افتخارات گروه خاکشناسی

- فعالیت­ها:

1-برگزاری گردهمایی مدیران گروههای خاکشناسی کل کشور-بهمن ماه 1390

2-برگزاری سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران –بهمن ماه 1392

3-اولین کنفرانس بین­المللی گرد و غبار- اسفند ماه 1394

-کتاب­های تالیف شده توسط اعضای هیات علمی گروه خاکشناسی

1-مبانی فیزیک خاک (عبدالرحمن برزگر)

2-فیزیک خاک پیشرفته (عبدالرحمن برزگر)

3-خاک های شور و سدیمی (عبدالرحمن برزگر)

4-رابطه آب، خاک و گیاه (عبدالرحمن برزگر، نورالله معلمی)

5-روش تحقیق در کشاورزی (عبدالرحمن برزگر، نورالله معلمی)

6-راهنمای صحرایی ارزیابی بصری خاک (سعید حجتی، احمد لندی)

7-مهندسی حفاظت خاک و آب (احمد لندی، عبدالرحمن برزگر)