36730

36730


    


 آزمایشگاه های موجودر در گروه زراعت و اصلاح نباتات

 


ردیف


آزمایشگاه


کارشناس مسئول


شرح وظایف


 1


آزمایشگاه گیاه شناسی (1)

 

مینا پدرام


در این آزمایشگاه واحدهای عملی و تخصصی درس گیاه شناسی (1) و (2) و تشریح و رده بندی گیاهی آموزش داده می شود. در این آزمایشگاه دانشجویان با طرز برش گیری و رنگ آمیزی اندام های گیاهی آشنا شده و به بررسی مقاطع اندام های گیاهی که در ذیل فهرست شده اند می پردازند:

     مطالعه ساختمان داخلی و خارجی، شامل ساختمان نخستین در تک‌ لپه‌ای ها و دو لپه‌ای ها، و نیز ساختمان پسین در اندام ریشه

     مطالعه ساختمان داخلی و خارجی، (شامل ساختمان نخستین در تک لپه‌ای ها و دو لپه‌ای ها، و نیز ساختمان پسین در اندام ساقه

     مطالعه ساختمان خارجی و داخلی در برگ تک لپه‌ای ها و دو لپه‌ای ها

     مطالعه ساختمان ظاهری و داخلی اندام گل ( اجزای مختلف گل با تکیه بر ساختمان بساک و مادگی)

    مطالعه انواع میوه‌ها و دانه‌ها ( ساختمان دانه ای تک لپه‌ای ها و دو لپه‌ای ها، آلبومین‌دار و بدون آلبومین) 


 2

 آزمایشگاه گیاه شناسی (2)
 
مینا پدرام

 تهیه نمونه های گیاهی، نام گذاری قسمت های مختلف نمونه های گیاهی، شناسی و نام گذاری گیاهان، از جمله کارهای این آزمایشگاه است.


 3


آزمایشگاه شیمی و تجزیه فراورده های زراعی

 

سارا راهداریان


در این آزمایشگاه واحدهای عملی و تخصصی آموزش داده می شود در این آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه و فرآورده های غذایی، تدوین روش­ های کنترل و استانداردهای مربوط به کلیه فرآورده­ های غذایی و همکاری درانجام پروژه­های تحقیقاتی دانشجویان دانشگاه­ها و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی صورت می­ گیرد.

این آزمایشگاه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اجرای پایان نامه­ ها و همچنین استادان و محققان در اجرای طرح­ های پژوهشی سرویس‌ می دهد.


 4


آزمایشگاه سیتوژنتیک


کریم سرخه تمیمی


در این آزمایشگاه واحدهای عملی و تخصصی بعضی از درس ها از جمله سیتوژنتیک آموزش داده می­ شود. آشنا کردن دانشجویان با طرز تهیه کاریوتیپ و روش­ های رنگ­ آمیزی گیاهی و امکانات و تجهیزات پژوهشی نیز جزو فعالیت­ های این آزمایشگاه می‌باشد. این آزمایشگاه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اجرای پایان نامه ها و همچنین استادان و محققان در اجرای طرح های پژوهشی کمک می کند.

در این آزمایشگاه تهیه­ کاریوتایپ، تکنیک­های سیتوژنتیک مانند نواربندی  C-Banding  و G-Banding  استفاده می شود.

5
 آزمایشگاه ژنتیک
 
کریم سرخه تمیمی

در این آزمایشگاه واحدهای عملی و تخصصی بعضی از دروس از جمله دروس ژنتیک و اصلاح نباتات آموزش داده می شود. آشنا کردن دانشجویان با تقسیمات سلولی گیاهان مختلف، روش های اصلاحی گیاهان خودگشن و دگرگشن و سایر فعالیت ­ها نیز جزء فعالیت­های این آزمایشگاه می‌باشد. این آزمایشگاه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اجرای پایان نامه­ها و همچنین اساتید و محققان در اجرای طرح­های پژوهشی سرویس‌دهی می‌ کند. 

 

6

 آزمایشگاه اصلاح نباتات
 
کریم سرخه تمیمی
 
لوازم و تجهیزات: اتاقک رشد ( ژرمیناتور ) هود لامینار آون ترازو اسپکتوفتو متر  متر
PH  
فعالیتها و کارهای ازمایشگاه: تدریس واحدهای عملی درس اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی، شمارش دانه های گرده گیاهی، مطالعه ناهنجاریهای موجود در دانه گرده گیاهی روش های اصلاح گیاهان دگرگُشن و خودگُشن 


 7


آزمایشگاه زراعت و فیزیولوژی

 

عبدالرضا عامری


در این آزمایشگاه واحدهای عملی و تخصصی بعضی از درس ها از جمله درس های فیزیولوژی گیاهی، فیزیولوژی گیاهان زراعی و کنترل و گواهی بذر آموزش داده می شود. آشنا کردن دانشجویان با خصوصیات کیفی بذور مختلف گیاهان زراعی، عوامل رشد و نمو گیاهان زراعی، تکنولوژی بذر و امکانات و تجهیزات پژوهشی نیز جزء فعالیتهای این آزمایشگاه می‌باشد. این آزمایشگاه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اجرای پایان نامه ها و همچنین اساتید و محققان در اجرای طرح­های پژوهشی یاری می رساند. روابط تحقیقاتی خوبی بین این آزمایشگاه با دیگر گروه های آموزشی دانشکده وجود دارد. از مهم ترین تجهیزات پژوهشی و آموزشی این آزمایشگاه می توان به دستگاههای پرومتر، اسپکتوفتومر، رفراکتومتر، ژرمیناتور، کلروفیل سنج، سطح سنج برگ، اشاره کرد.

 
8


آزمایشگاه تکنولوژی بذر


فرخنده اسکندری


در این آزمایشگاه واحدهای عملی و تخصصی بعضی از دروس از جمله دروس فیزیولوژی گیاهی، فیزیولوژی گیاهان زراعی و کنترل و گواهی بذر آموزش داده می شود. آشنا کردن دانشجویان با خصوصیات کیفی بذور مختلف گیاهان زراعی، عوامل رشد و نمو گیاهان زراعی، تکنولوژی بذر و امکانات و تجهیزات پژوهشی نیز جزء فعالیت­های این آزمایشگاه می‌باشد. این آزمایشگاه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اجرای پایان نامه­ ها و همچنین اساتید و محققان در اجرای طرح­های پژوهشی سرویس‌دهی می‌نماید. روابط تحقیقاتی خوبی بین این آزمایشگاه با گروه­ های دیگر آموزشی دانشکده وجود دارد.


9


آزمایشگاه بیوتکنولوژی


محمد رضا دلفیه


در این آزمایشگاه واحدهای عملی و تخصصی بعضی از دروس از جمله دروس بیوتکنولوژی گیاهی، کاربرد بیوتکنولوژی، استخراج
DNA  و RNA  و تعیین کمیت و کیفیت آن, الکتروفورزPCR  ، کاربرد نشانگرهای مولکولی  در اصلاح نباتات آموزش داده می شود.

این آزمایشگاه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اجرای پایان نامه ها و همچنین اساتید و محققان در اجرای طرحهای پژوهشی سرویس‌دهی می‌نماید. روابط تحقیقاتی خوبی بین این آزمایشگاه با گروه­های دیگر آموزشی دانشکده وجود دارد.

    


 10


آزمایشگاه فیزیولوژی  مولکولی گیاهان زراعی


ساراراهداریان