37324

37324


     رزومه دکتر آرش راسخ
 • گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
            اهواز- ایران
 • کد پستی: 43311-61357
 • شماره همراه: 09126603166
 • شماره محل کار: 06133331893
 • شماره دورنگار: 06133330079
رایانامه: arashrasekh@gmail.com   -     a.rasekh@scu.ac.ir

 

تحصیلات علمی و تاریخچه کاری:

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

محل تحصیل

سال ورود

سال فراغت از تحصیل

دیپلم تجربی

-

دبیرستان 15 خرداد ساری

-

1370

مهندسی کشاورزی ـ      گیاه پزشکی

کارشناسی

پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

1371

1375

حشره‌ شناسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

1376

1378

حشره شناسی – گرایش اکولوِژی و مبارزه بیولوژیک

دکتری*

پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

1384

1388

استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز – 1388 لغایت 1393

دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز –1393 لغایت تاکنون

 

عنوان رساله دکتری:

بررسی عوامل تاثیرگذار بر ارزش‌ میزبان در زنبور پارازیتویید  (Hymenoptera: Aphidiidae)  Lysiphlebus fabarum  روی شته سیاه باقلا، (Hemiptera: Aphididae)  Aphis fabae

 

       استاد راهنما: دکتر عزیز خرازی پاکدل

 

فرصت های مطالعاتی:

1- آزمایشگاه اکولوژی و رفتار شناسی دانشگاه کیوتو ژاپن (ژوئن 2015 تا سپتامبر 2015)

بررسی رفتارهم نوع خواری و شکارگری درون گیلدی روی شایستگی دو گونه کفشدوزک Harmonia yedoensis  و Harmonia axyridis

 

2- آزمایشگاه اکولوژی و رفتار شناسی دانشگاه کیوتو ژاپن (مارس 2009 لغایت سپتامبر 2009) 

بررسی رقابت های تولیدمثلی در دو گونه پروانه (Lep.: Pieridae) Pieris rapae و P. napi در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی

 

افتخارات علمی:

1-    یکی از ده محقق برتر (استادیار) دانشگاه شهید چمران اهواز (2014)

2-    شاگرد اول طی دوره‌ی تحصیلی مقطع دکتری دانشگاه تهران- (رشته حشره شناسی) (1388)

3-  شاگرد اول طی دوره‌ی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان- (رشته حشره شناسی) (1378)

4-    بهترین مدرس و محقق دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد مازندران)

 

دروس تدریس شده:

1- تغییرات جمعیت حشرات (مقطع دکتری- دانشگاه شهید چمران اهواز)

2- اکولوژی حشرات (مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید چمران اهواز)

3- رفتارشناسی حشرات (مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید چمران اهواز)

4- حشرات گرده افشان و زنبورعسل (مقطع کارشناسی- دانشگاه شهید چمران اهواز)

5- آفات جالیز و گیاهان زینتی (مقطع کارشناسی- دانشگاه شهید چمران اهواز)

 

استاد راهنمایی دانشجویان در مقاطع ارشد و دکتری

الماسی، ع. دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز- پاییز 1392  تاکنون

طوسی،م. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز- پاییز 1393 تاکنون

محمدی، ز. دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز- پاییز 1393  تاکنون

پرویزی، ع. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز- پاییز 1394 تاکنون

آسترکی، م. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز (1394)

علاقمند، ف. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز (1394)

محسنی، ل. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز (1393)

نجف پور، پ. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز (1393) 

محمدی، ز. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز (1393)

ماهی،ح. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز (1392)

عامری،ع. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز (1391)

 

زمینه های تخصصی:

رفتارشناسی حشرات

اکولوژی حشرات

کنترل بیولوژیک

زنبورعسل

 

 

ارایه مقاله کنگره‌های علمی داخلی و خارجی:

1- 11th International meeting of Ecology of Aphidophaga, 19-23 September 2010, Perugia, Italy

1-1- Oral presentation: Ant mimicry in Lysiphlebus fabarum: Complex mutualism among aphids, ants and parasitoids. Author: Rasekh A., Michaud J.P. and H. Allahyari. 

1-2- Poster Presentation: An investigation of factors affecting host utilization by the aphid parasitoid Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hymenoptera: Aphidiidae). Author: Rasekh A., Michaud J.P. and H. Allahyari.

2- 23rd International congress of Entomology, 6-12 July, 2008, Durban, South Africa

2-1- Poster Presentation, Adult experiences influence foraging and oviposition behavior of Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera: Aphidiidae) females, Author: Rasekh A. Kharazi-Pakdel A., Michaud J.P. and H. Allahyari.

 3- 10th International meeting of Ecology of Aphidophaga, 6-10 September 2007, Athens, Greece, invited by my formal adviser Dr. J.P. Michaud.

4- 8th European Congress of Entomology, 17-22 September 2006, Izmir, Turkey

4-1- Poster Presentation, A study of the efficiency of Aspidiotiphagus citrinus Craw. (Hymenoptera: Aphelinidae) parasitoid of conifer needle scale, Nuculaspis abietis Schrank in the natural conditions of Kelardasht region, Mazandaran province of Iran, Author: Rasekh A., Hajizadeh J. and H. Barimani.

5- 1st  National Conference of Agriculture Contaminations and Food Safety, University of Mollasani, Khuzestan, 26-27 February, 2014, Iran.

5-1- Oral Presentation (Full Text): The effect of cold storage on components of sexual reproductive in a parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum (Hym.: Aphidiidae). Authors: Ameri M., Rasekh A. and P. Shishehbor.

5-1- Poster Presentation (Full Text): Cold storage of parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum (Hym.: Aphidiidae) as a biocontrol agent. Authors: Ameri M., Rasekh A. and P. Shishehbor.

6- 1st  Conference of biological control in Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, 27-28 August, 2013, Iran.

6-1- Poster Presentation: Determining the best morphometric indicator for quality control and evaluating foraging behavior of the parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum (Hym.: Aphidiidae). Authors: Ameri M., Rasekh A. and H. Allahyari.

6-2- Poster Presentation: Biology and life table parameters of Nephus arcuatus on spherical mealy bug, Nipaecoccus viridies. Authors: Zarghami S., Kocheili F., Mossadegh M.S., Allahyari H. and  A. Rasekh.

6-3- Poster Presentation: Effect of prey stage on host preference of Nephus arcuatus male and female adults on two mealy bugs Nipaecoccus viridis and Planococcus citri. Authors: Zarghami S., Kocheili F., Mossadegh M.S., Allahyari H. and  A. Rasekh.

7- 20th Iranian Plant Protection Congress, University of Shiraz, 26-29 August 2012, Iran.

7-1- Oral Presentation: Comparison of the adult size and pre-adult developmental time of the thelytokous population parasitoid wasp Lysiphlebus fabarum (Marshall) at different host growth stages. Authors: Ameri M., Rasekh A., Allahyari H. and H. Mahi.

7-2- Poster Presentation: An investigation on the effect of host quality and different dietary regimes on longevity of Lysiphlebus fabarum (Marshall), a thelytokous parasitoid of the black bean aphid, Aphis fabae Scopoli. Authors: Ameri M., Rasekh A. and H. Allahyari.

7-3- Poster Presentation: Natural enemies of aphid lettuce, Nasonovia ribisnigri Mosely and the dominant species in Khuzestan province. Authors: Farsi A., Kocheili F., Mossadegh M., Rasekh A. and S. Bagheri.

7-4- Oral Presentation: The persistence toxicity of two insecticides, Proteus and Pymetrozine, against Lysiphlebus fabarum (Marshall), a parasitoid of the black bean aphid, Aphis fabae Scopoli.. Authors: Mardani A., Sabahi Q., Rasekh A. and A. Almasi.

7-5- Poster Presentation: Susceptibility of parasitoid Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hymenoptera: Aphidiidae) to Proteus and Pymetrozine insecticides. Authors: Mardani A., Sabahi Q., Rasekh A. and A. Almasi.

7-6- Poster Presentation: Susceptibility of different life stages of Lysiphlebus fabarum (Marshall) to insecticides Proteus and Pymetrozine. Authors: Mardani A., Sabahi Q., Rasekh A. and A. Almasi.

7-7- Poster Presentation: Effects of three insecticides on various nymphal stages and adults of melon aphid Aphis gossypii Glover in laboratory conditions. Authors: Baroon N., Kocheili F., Mossadegh M.S., Rasekh A. and M. Saber.

8- 19th Iranian Plant Protection Congress, 31 July-3 August 2010, Tehran, Iran

8-1- Oral Presentation: A survey on foraging behavior of Lysiphlebus fabarum (Marshall), a thelytokous parasitoid of Aphis fabae Scopoli, and the effect of hunger on this behavior. Authors: Rasekh A., Kharazi-Pakdel A., Allahyari H. and J.P. Michaud.

9- 14th Iranian Plant Protection Congress, 5-10 September 2000, Esfehan, Iran

9-1- Poster Presentation: Biology of conifer needle scale, Nuculaspis abietis Schrank (Homoptera: Diaspididae) in field and laboratory conditions, Authors: Rasekh A., Hajizadeh J. Barimani H., Sadeghi E. and M. Moghadam.

9-2- Poster Presentation: The efficiency of Aspidiotiphagus citrinus (Hym.- Aphelinidae) parasitoid of conifer needle scale in natural Kelardasht conditions. Authors: Rasekh A., Hajizadeh J. Barimani H., Sadeghi E. and A. Ebrahimi.

 

مقالات علمی چاپ شده:

1-   Ameri M., Rasekh A. and Z. Mohammadi. 2015. A comparison of life history traits of sexual and asexual strains of the parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum (Braconidae: Aphidiinae). Ecological Entomology, 40 (50-61).

2-   Akandeh M., Kocheili F., Soufbaf M. and Rasekh A. and K. Mozafari. 2016. Effect of Canola Physical Mutation on Plutella xylostella (L.) Life Table. Journal of Agricultural Science and Technology, 18: 985-998. 

3-   Akandeh M., Kocheili F., Soufbaf M. and Rasekh A. 2015. The effect of physical mutation on the life history parameters and ovipositional preference of the Plutella xylostella, Journal of  Crop Protection. 4 (Supplementary): 633-642.

4-   Mardani A., Sabahi Q., Rasekh A. and A. Almasi. 2016. Lethal and sublethal effects of three insecticides on the aphid parasitoid, Lysiphlebus fabarum Marshall (Hymenoptera: Aphidiidae). Phytoparasitica, 44:91–98.  

5-   Shams Salehi S., Rajabpour A., Rasekh A. and M Farkhari. 2016. Repellency and some biological effects of different ultrasonic waves on Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Stored Products Research, 69: 14-21.

6-   Zarghami S., Mossadegh M.S., Kocheili F., Allahyari H. and Rasekh A. 2016. Functional Responses of Nephus arcuatus Kapur (Coleoptera: Coccinellidae), the Most Important Predator of Spherical Mealybug Nipaecoccus viridis (Newstead). Psyche (Article ID 9417496, 9 pages)

7-   Farsi A., Kocheili F., Mossadegh M.S., Rasekh A. and M. Tavoosi. 2015. Seasonal dynamics and spatial distribution of the lettuce aphid, Nasonovia ribisnigri Mosely (Hem.: Aphididae) in Ahvaz. Plant Pests Research. 4(4): 1-12. (In Persian).

8-   Zarghami S., Kocheyli F., Mossadegh M.S., Allahyari H. and A. Rasekh. 2014. Prey preference and consumption capacity of Nephus arcuatus (Coleoptera: Coccinellidae): the influence of prey stage, prey size and feeding experience. Biocontrol Science and Technology. 24 (9): 1062–1072.

9-   Mahi H., Rasekh A., Michaud J.P. and P Shishehbor. 2014. The biology of Lysiphlebus fabarum (Braconidae, Aphidiinae) following cold storage of larvae and pupae. Entomologia Expermentalis et Applicata, 153: 10-19.

10- Najafpour P., Rasekh A. and M. Esfandiari. 2015. The effect of size and age of Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hym.: Braconidae) on host instar preference, Aphis fabae Scopoli (Hem.: Aphididae). Plant Protection (Scientific Journal of  Agriculture), 38(2): 75-90. (In Persian)

11- Farsi A., Kocheili F., Mossadegh M.S., Rasekh A. and M. Tavoosi. 2014. Natural enemies of the currant lettuce aphid, Nasonovia ribisnigri (Mosely) (Hemiptera: Aphididae) and their population

12- fluctuations in Ahvaz, Iran. Journal of Crop Protection. 3 (4):487-497. 

13- Ameri M., Rasekh A. and J.P. Michaud. 2014. Body size affects host defensive behavior and progeny fitness in a parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum. Entomologia Expermentalis et Applicata. 150: 259-268.

14- Moayeri H.R.S, Rasekh A. and A. Enkegaard. 2014. Influence of cornicle droplet secretions of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae, on parasitism behavior of naïve and experienced Diaeretiella rapae. Insect Science. 21: 56-64.

15- Khadempour A., Shishehbor P., Rasekh A. and Evans G.A. 2014.  Report of the parasitoid wasp Eretmocerus delhiensis (Hym.: Aphelinidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran, 34 (2): 17-18.

16- Mohammadi Z., Rasekh A., Kocheli F. and B. Habibpour. 2015. The foraging behavior of a sexual population of Lysiphlebus fabarum in different host instars of Aphis fabae Scopoli. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 37(4): 103-114. (In Persian)

17-     Shafiei Alavijeh E., Habibpour B., Moharramipour S. and A. Rasekh. 2014. Bioactivity of Eucalyptus camaldulensis essential oil against Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae). Journal of Crop Protection. 3: 1-11.

18- Mohammadi Z., Rasekh A., Kocheli F. and B. Habibpour. 2016. The effect of different instars of black bean aphid, Aphis fabae (Hem.: Aphididae) on fitness of sexual population of Lysiphlebus fabarum (Hym.: Braconidae). Plant Protection (Scientific Journal of  Agriculture), 38 (4): 108-102. (In Persian)

19- Amini Jam N., Kocheyli F., Mossadegh M.S., Rasekh A. and M. Saber. 2014. Lethal and sublethal effects of imidacloprid and pirimicarb on the melon aphid, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions. Journal of Crop Protection. 3: 89-98.

20- Mohammadi Z., Rasekh A., Kocheli F. and B. Habibpour. 2015. Determining the best morphometric indices for quality control in a sexual population of Lysiphlebus fabarum (Braconidae: Aphidiinae). Plant Pests Research, 5(1): 37-48. (In Persian)

21- Zarghami S., Kocheyli F., Mossadegh M.S., Allahyari H. and A. Rasekh. 2014. Effect of temperature on population growth and life table parameters of Nephus arcuatus (Coleoptera: Coccinellidae). European Journal of Entomology. 111(2): 199-206.

22- Ameri M., Rasekh A., Michaud J.P. and H. Allahyari. 2013. Morphometric indicators for quality assessment in the aphid parasitoid, Lysiphlebus fabarum (Braconidae: Aphidiinae). European Journal of Entomology. 110: 519-525.

23- Hallaji-Sani M.F., Rasekh A. and B. Golain. 2012. Biology and seasonal fluctuation of cottony camellia scale, Pulvinaria (Chloropulvinaria) floccifera (Hemiptera: Coccidae) in citrus orchards of northern Iran. Journal of Entomological Research. 4: 289-296.

24- Sabahi Q., Rasekh A. and J.P. Michaud. 2011. Toxicity of three insecticides to Lysiphlebus fabarum, a parasitoid of the black bean aphid, Aphis fabae. Journal of Insect Science. 11(104): 1-8.

25- Rasekh  A., Kharazi-Pakdel A., Michaud J.P., Allahyari H. and E. Rakhshani. 2011. Report of a thelytokous population of Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hymenoptera: Aphidiidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran. 30: 83-84.

26- Rasekh A., Michaud J.P. and H. Barimani-Varandi. 2011. Biology of the conifer needle scale, Nuculaspis abietis (Hemiptera: Diaspididae), in northern Iran and parasitism by Aspidiotiphagus citrinus (Hymenoptera: Aphelinidae). European Journal of Entomology. 108: 79-85.

27- Rasekh A., Michaud J.P., Allahyari H. and Q. Sabahi. 2010. The foraging behavior of Lysiphlebus fabarum (Marshall) a thelytokous parasitoid of the black bean aphid in Iran. Journal of Insect behavior. 23:165-179.

28- Rasekh A., Michaud J.P., Kharazi-Pakdel A. and H. Allahyari. 2010. Ant mimicry by an aphid parasitoid, Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hymenoptera: Aphidiidae). Journal of Insect Science. 10 (126).

29- Sabahi Q., Rasekh A., Sangaki A.H. and A. Sheikhi Garjan. 2009. The persistence toxicity of three insecticides against adult of a thelytokous parasitoid, Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera: Aphidiidae). Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. 74: 159-164.

30- Mahi H., Rasekh A. and P. Shishehbor. 2014. Cold storage of bisexual population of Lysiphlebus fabarum (Braconidae: Aphidiinae). Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture). 37 (2): 66-78. (In Persian)

31- Zarghami S., Kocheyli F., Mossadegh M.S., Allahyari H. and A. Rasekh. 2014. Host preference and functional response of  Nephus arcuatus Kapur Feeding on Nipaecoccus viridis (News.). Plant Pests Research. 4(3): 73-86. (In Persian)

32- Shafiei Alavijeh E., Habibpour B., Moharramipour S. and A. Rasekh. 2014. Fumigation and contact toxicity of eucalyptus essential oil (Eucalyptus camaldulensis var. camaldulensis) on Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae). Journal of Applied Entomology and Phytopathology. 81 (1): 11-20. (In Persian)

33- Zarghami S., Kocheyli F., Mossadegh M.S., Allahyari H. and A. Rasekh. 2014. The Number of Larval Instars, Voracity and Biological Parameters of Nephus arcuatus Kapur Feeding on Nipaecoccus viridis (News.). Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture). 37 (1): 35-47. (In Persian)

34- Ameri M., Rasekh A. and H. Allahyari. 2014. Effect of different nymphal stages of Aphis fabae Scopoli on some biological features of thelytokous population of Lysiphlebus fabarum (Marshall). Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture). 35 (4): 83-94. (In Persian)

35- Farhadi R., Allahyari H., Rasekh R., Aldaghi M. and F Farhoodi. 2014. Comparative study of life table parameters of Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) and Aphis fabae (Hem.: Aphididae). Iranian Journal of Plant Protection Science. 42 (2): 209-215. (In Persian)

36- Amini Jam N., Kocheili F., Mossadegh M.S., Rasekh A. and M. Saber. 2013. Sublethal effects of imidacloprid and pirimicarb on orientation behaviour of Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae). Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture). 36 (2): 79-91. (In Persian)

37- Amini Jam N., Kocheili F., Mossadegh M.S., Rasekh A. and M. Saber. 2012. Effect of imidacloprid and pirimicarb on functional response of Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae) under laboratory conditions. Plant Pests Research. 2 (3): 51-61. (In Persian)

38- Rasekh A., Allahyari H. and Sabahi Q. 2012. The effect of the time of day and different day length conditions on foraging behavior of an aphid parasitoid, Lysiphlebus fabarum (Marshall) on Aphis fabae Scopoli. Iranian Journal of Plant Protection Science. 43 (1): 201-210. (In Persian)

39- Hallaji-Sani M.F., Rasekh A. and S. Aghajanzadeh. 2012. Investigation of biology and dynamism of cottony cushion scale, Icerya purchasi Maskell in north of Iran. Journal of Plant Protection. 26 (4): 389-394. (In Persian)

40- Saadat D., Rasekh A. and A.A. Seraj. 2012. Effect of host density and host quality on oviposition strategy of Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae). Modern Technologies in Agriculture. 5 (3): 37-53. (In Persian)

41- Shafiei Alavijeh E., Habibpour B., Moharramipour S. and A. Rasekh. 2011. Investigation on repellent effects of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis) Essential Oil on Microcerotermes diversus on Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae). Journal of Plant Protection. 26 (4): 408-415. (In Persian)

42- Rasekh A., Kharazi-Pakdel A., Allahyari H., Michaud J.P. and R. Farhadi. 2010. The effect of hunger on foraging behavior of an aphid parasitoid, Lysiphlebus fabarum (Marshall) on Aphis fabae Scopoli. Iranian Journal of Plant Protection Science. 41 (2): 261-270. (In Persian)

43- Rasekh  A., Kharazi-Pakdel A., Allahyari H. and J.P. Michaud (2010) The effect of experience and age on foraging behavior of a thelytokous parasitoid, Lysiphlebus fabarum (Marshall) on Aphis fabae Scopoli. Journal of Plant Protection. 24 (2): 187-195. (In Persian)

44- Rasekh A., Allahyari H. and J.P. Michaud (2010) The effect of competition on foraging behavior of a thelytokous parasitoid, Lysiphlebus fabarum (Marshall) on Aphis fabae Scopoli. Journal of Plant Protection. 24 (3): 333-342. (In Persian)

 

کتاب های منتشر شده:

پرویز شیشه بر و آرش راسخ (1394). ویژگی های رده بندی و زیستی پارازیتوئیدها با تاکید بر پارازیتوئیدهای ایران

 

داوری مجلات:

 • Biological Control
 • Journal of Asia Pacific Entomology
 • Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture)
 • Journal of Entomological Society of Iran
 • Iranian Journal of Plant Protection Science
 • Journal of Plant Protection
 • Journal of Applied Entomology and Phytopathology
 • Plant Pests Research
 • Biological Control of Pests and Plant Diseases