23273

23273


    


رزومه دکتر رضا فرخی نژاد
             نام و نام خانوادگی: رضا فرخی نژاد


مرتبه علمی: استاد

آدرس: گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 33364051- 061

دورنگار: 33330079-061

رایانامه: e-mail:farokhi_reza@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

 لیسانس: مهندس باغبانی: گروه باغبانی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه جندی شاپور ، 1356

 کارشناسی ارشد: بیماری شناسی گیاهی: گروه  گیاه پزشکی ، دانشکده کشاورزی  دانشگاه شهید چمران اهواز 1363

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی بیماری پوسیدگی گلازین خرما (خامج) در استان خوزستان

دکترا: بیماری شناسی گیاهی (کنترل بیولوژیکی )، گروه گیاه پزشکی ، دانشگاه ایالتی کلرادو ، فرت کالینز آمریکا 1372

عنوان رساله دکتری: القای بازدارندگی خاک نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود فرنگی

فرصت مطالعاتی: یک دوره یک ساله در کشور نیوزیلند 83-1382

علایق تحقیقانی: مطالعه پوسیدگی های ریشه و طوقه ، تنوع ژنتیکی قارچ ها، کنترل بیولوژیک بیماری ها ، مبارزه تلفیقی با بیماری ها ، بررسی بیماری های فیتوپلاسمایی

کتاب های چاپ شده:

1- راهنمای کلینیک گیاه پزشکی 1384

2- ردیابی و جداسازی قارچ های خاک 1385

داوری مجلات علمی و پژوهشی: داوری مقالات متعدد برای مجلات علمی و پژوهشی داخلی .

عضویت در مجامع علمی:

 انجمن بیماری شناسی گیاهی  ایران

انجمن قارچ شناسی ایران

تعداد مقاله های علمی و پژوهشی:

30عنوان فارسی

16عنوان خارجی

مقالات کنفرانس های داخلی: 73 عنوان

"                 "            خارجی : 10 عنوان

تعداد پایان نامه های داوری شده: 16 عنوان

 تعداد پایان نامه های راهنمایی شده:35 عنوان

تعداد پایان نامه های مشاوره شده: 9 عنوان

                           

مسؤولیت های اجرایی :

1-   معاون آموزشی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید جمران اهواز  66-1363

2-   رییس دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید جمران اهواز     77-1373

3-    مدیرمسئول مجله علمی کشاورزی، دانشگاه شهید جمران اهواز 86-1373

4-    دبیر گردهمایی روسای دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی کشور

77-1373

5-    مدیر گروه گیاه پزشکی: 82-1380

6-   مدیر گروه گیاه پزشکی: 1393 تاکنون

7-    دبیر کمیته منتخب دانشکده کشاورزی: 88-1383

8-    عضو هیأت تحریریه مجله علمی کشاورزی: 1373

9-    عضو هیأت تحریریه مجله علمی گیاه پزشکی 1388 تاکنون

10-                      مدیر مسئول مجله گیاه پزشکی 1392 تاکنون

 

سوابق آموزشی در مقطع کارشناسی : بیماری شناسی گیاه پزشکی  3 واحد

                                                اصول کنترل بیماری های گیاهی  2 واحد

                                                بیماری های گیاهان زراعی     3 واحد

                                                قارچ شناسی                       3 واحد

                                       

سوابق آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد:مدیریت مبارزه با بیماری ها  3واحد

                                                تعامل ملکولی پاتوژن و گیاه    3 واحد

                                                مبارزه اکولوژیک با بیماری ها   1 واحد

                                                بیواکولوژی عوامل بیماری زا     3 واحد