22600

22600


گروه ماشینهای کشاورزی

 نام واحد

 داخلی

 دفتر گروه )تلفن مستقیم:  06133364057)

3125

 دکتر منصوری

3126

 خانم مهندس آزمون

3127

 دکتر شیخ داودی

3128

 دکتر بهرامی

3129

 دکتر مسعودی، دکتر کیانی ده کیانی

3130

 دکتر حسن ذکی دیزجی

3132

 دکتر سجادیه، دکتر قوامی

3131

 دکتر محمد اسماعیل خراسانی فردوانی

3133

 کارگاه

3136

 دکتر سید محمد صفی الدین اردبیلی

3050

 رانندگان

3137