22599

22599


گروه گیاه پزشکی

 نام واحد

داخلی

 دفتر گروه (تلفن مستقیم 33364051)

3100

 دکتر مهدی مهرابی کوشکی

3101

 دکتر حیاتی

3102

 دکتر سراج

3103

 دکتر فرخی نژاد

3104

 دکتر شیشه بر 

3116

 دکتر اسفندیاری و دکتر راسخ

3106

 دکتر مصدق

3107

 دکتر کچیلی

3108

دکتر حبیب پور

3109

 آزمایشگاه بیماریها (1)، آقای حمید علوانی

3110

  آزمایشگاه بیماریها (2)

3111

آزمایشگاه کنه شناسی

3112

آزمایشگاه حشره شناسی(1)

3113

آزمایشگاه حشره شناسی(2)

3118

آزمایشگاه سم شناسی خانم دکتر ضیایی

خانم مهندس عظیمی و دکتر معصومه ضیایی

3117

آزمایشگاه ویروس شناسی، آقای بابک محمودی

3119