22598

22598


گروه خاک شناسی

 نام واحد

داخلی

 دفتر گروه (تلفن مستقیم: 06133364054)

3060

 دکتر احمد فرخیان فیروزی

3062

 دکتر معزی

3063

 آقای حزبیان

3064

 دکتر لندی

3065

 دکتر چرم

3066

 دکتر نوروزی

3067

 دکتر حجتی

3068

 آقای مهندس عامری خواه

3070

 خانم مهندس مکفی

3071

 آقای مهندس عزیزی

3072

 آزمایشگاه- بیولوژی خاک

3073

 آزمایشگاه- شیمی خاک آقای مهندس آزغ

3074

 دکتر نعیمه عنایتی ضمیر

3075

 دکتر صیاد و دکتر خادم الرسول

3078

 دکتر زلقی

3220