22597

22597


 

گروه زراعت واصلاح نباتات

 نام واحد

 داخلی

 دفتر گروه (تلفن مستقیم 33364056)

3040

 شورای گروه

3041

 دکتر آینه­بند

3042

 دکتر موسی مسکر باشی

3043

 دکتر مجید نبی پور

3045

دکتر حبیب اله روشنفکر

3046

 دکتر پیمان حسیبی

3047

دکتر فاطمه ناصر نخعی و دکتر معصومه فرزانه

3048

دکتر محمدرضا سیاهپوش و دکتر افراسیاب راهنما

3049

 دکتر کریم سرخه

3050

 آزمایشگاه  شیمی و تجزیه، خانم سارا راهداریان

3051

 آزمایشگاه سیتوژنتیک، آقای کریم سرخه تمیمی

3052

 آزمایشگاه  زراعت و فیزیولوژی گیاهی، آقای عامری

3053

آزمایشگاه  گیاه شناسی، خانم فرخنده اسکندری  

3054

 آزمایشگاه  گیاه شناسی(2)،خانم فرخنده اسکندری

3055

 آزمایشگاه  تکنولوژی بذر، خانم مینا پدرام

3056

 آزمایشگاه  اصلاح نباتات، آقای کریم سرخه تمیمی

3057

 دکتر داریوش نباتی احمدی و دکتر اسفندیار فاتح

3058

دکتر حمید رجبی معماری و دکتر خسرو مهدی خانلو

3059